Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu i Turystyki X

II SAB/Bd 101/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-07

w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Zarząd [...] Spółki z o.o. w [...] do rozpoznania wniosku [...] w [...] z dnia [...] grudnia 2020r...
- internetowym (określonym we wniosku)., W odpowiedzi z dnia [...] stycznia 2021r. [...] (Zarząd) poinformował Skarżącą, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej...

II GSK 1220/21 - Wyrok NSA z 2022-04-22

. Zgodnie z art. 45 ust. 2 Konstytucji RP wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu...
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw...

II GZ 419/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-17

kontrolujące akt lub czynność organu administracji publicznej jest uprawniony do uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu w całości lub w części...
lub aktu administracji publicznej zachodzić będzie niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody bądź jej wykonanie spowoduje trudne do odwrócenia skutki. Skoro zaś sąd...