Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

II SAB/Wa 322/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-14

wniosku z dnia [...] sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Z. F. złożył skargę na bezczynność Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W dniu [...] sierpnia 2020 r. skarżący złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie umów (wraz załącznikami...

II SAB/Wa 556/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do rozpatrzenia wniosku skarżącego...
z dnia [....] czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

II SA/Wa 1662/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-17

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Przedmiotem rozpoznania...
informacji publicznej., Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym sprawy:, Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2020 r. L. K. i H. K. (zwani dalej: skarżący...

II SAB/Wa 569/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Pismem z dnia [...] maja 2021 r. Fundacja '[...]' (skarżąca...
- na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września, 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) dalej u.d.i.p....

VII SA/Wa 2000/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-13

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Art. 49 § 2 k.p.a. stanowi, że dzień, w którym nastąpiło publiczne...
obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie...

VII SA/Wa 1136/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-03

) w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu od dnia [...] stycznia 2021...
r.,, 2) w Urzędzie Miejskim w [...] w dniach od [...] do [...] lutego 2021 r. oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej od dnia...

II SAB/Wa 363/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-23

na bezczynność Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w przedmiocie rozpatrzenia ich wniosku z dnia [...] marca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej., Przewodniczący Wydziału...
niejawnym sprawy ze skargi J. i J. W. na bezczynność Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] marca 2021 r. o udostępnienie informacji...

II OSK 1663/22 - Wyrok NSA z 2022-09-13

w drodze obwieszczenia: w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (w dniach od 3 do 18 września 2020 r.), w Biuletynie Informacji Publicznej (urzędowym publikatorze...
oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów...

VII SA/Wa 1479/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-05

. W. informacje, jakoby działka nr [...] wydzielona w wyniku zatwierdzonego decyzją Wojewody [...] podziału działki nr [...] pozostała bez dostępu do drogi publicznej...
w [...] oraz Urzędzie Miejskim w [...], w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej - Gazeta [...] z dnia...

II SAB/Wa 125/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-24

.). Postępowanie adresata wniosku nie wskazywało bowiem na chęć pozbawienia strony prawa do dostępu do informacji publicznej, a wynikała z błędnej analizy przepisów prawa...
w art. 17 Ustawy, niezbędne do utrzymania statusu centrum badawczo - rozwojowego. Wskazano, że do dnia wystąpienia z informacją Skarżący nie przedstawił wymaganych...
1   Następne >   +2   +5   +10   22