Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

II SA/Wa 1670/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

[...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Minister Infrastruktury i Budownictwa, powołując w podstawie...
. informacji publicznej przetworzonej, ze względu na brak wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego., W uzasadnieniu powyższej decyzji organ przedstawił...

II SAB/Wa 363/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-17

i Technologii w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej w sprawie z wniosku z dnia [...] kwietnia 2019 r. oddala skargę Strona skarżąca, zwana dalej 'Spółką...
', zarzuciła Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii bezczynność przy rozpatrywaniu jej żądania o udostępnienie informacji publicznej, zawartego we wniosku...

III OSK 4094/21 - Wyrok NSA z 2022-12-01

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 18 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako: Dyrektor NCBiR) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 18 lutego 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej. Wyrok...

II SAB/Wa 73/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-14

z dnia [...] lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do rozpatrzenia wniosku skarżącej M. K. z dnia...
[...] lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu...

II SAB/Wa 657/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-16

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] lipca 2019 roku Pani M. K. (strona...
, skarżąca) zwróciłam się do Ministra Inwestycji i Rozwoju o udostępnienie następującej informacji publicznej:, - umowy o partnerstwie pomiędzy Fundacją Agencją Rozwoju...

II SAB/Wa 128/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Z. M. w dniu [...] października 2017 r. (ponowiony w dniu...
[...] listopada 2017 r.) złożył do Ministra Rozwoju wniosek o udostępnienie informacji publicznej, tj. listy uczestników zarejestrowanych oraz tych, którzy wzięli udział...

II SA/Wa 936/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-30

Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., dalej jako 'Kpa') w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016...

II SA/Wa 1226/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Wojewody...
[...] z dnia [...] marca nr [...] o odmowie udostępnienia A. B. informacji publicznej poprzez udostępnienie treści wszystkich decyzji administracyjnych wydanych...

II SA/Wa 722/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

w [...] na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia...
. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p....

II SA/Wa 1890/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

Rozwoju z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - uchyla zaskarżoną decyzję...
się - na podstawie art. 21 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - do Ministra Rozwoju o udostępnienie następującej informacji sektora publicznego:, 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100