Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

II SAB/Wa 90/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-21

dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Ministra Pracy i Polityki Społecznej do rozpatrzenia wniosku skarżącego P. W. z dnia [...] listopada 2009 r...
. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2) zasądza od Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz...

II SAB/Wa 1056/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Pracy i Polityki Społecznej do rozpatrzenia wniosku...
skarżącego Stowarzyszenia 'S.' z dnia [...] sierpnia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w części dotyczącej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, w terminie...

II SAB/Wa 234/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-25

Społecznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej A. K. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem nienależnie uiszczonego...
Rzeczypospolitej Polskiej i art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), kopii wniosku '[...]', na realizację...

II SAB/Wa 494/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-05

[...] marca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk przedsiębiorców oraz liczby pracowników niepełnosprawnych określonej w etatach...
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: Prezes 'PFRON'), w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Wa 395/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-11

Społecznej w przedmiocie wniosku z dnia [...] czerwca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1) zobowiązuje Ministra Pracy i Polityki Społecznej do rozpatrzenia...
wniosku J. S. z [...] czerwca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2...

II SA/Wa 347/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-18

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę...
' oraz art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 782), dalej...

II SAB/Wa 57/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

wniosku z dnia [...] listopada 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. M. P., w dniu [...] listopada 2020 r. skierował do Ministra Rodziny i Polityki...
Społecznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) zwanej dalej: 'u.d.i.p.' wniosek...

I OSK 1614/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

wykorzystanie informacji sektora publicznego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 grudnia 2016r. sygn. akt II SAB/Wa 465/16 oddalił...
wykorzystanie informacji sektora publicznego., Z okoliczności sprawy wynika, iż ww. Stowarzyszenie w dniu [...] czerwca 2016r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 25...

I OSK 196/18 - Wyrok NSA z 2018-07-31

wniosku skarżącego z dnia 26 listopada 2016 r. złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2017 r. o sygn...
skarżącego z dnia 26 listopada 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej., Wyrok ten zapadł na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy., W dniu 28 listopada...

II SAB/Wa 465/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-21

wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - oddala skargę - Pismem z dnia 1 lipca 2016 r. Stowarzyszenie [...] z siedzibą...
w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r., o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Zarzucając organowi naruszenie art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100