Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X
  • Symbol

II SAB/Wa 514/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego do rozpatrzenia wniosku...
A. D. z dnia [...] września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie formy prowadzonych rejestrów umów oraz zobowiązań, jak również w zakresie pkt 3...

II SAB/Wa 558/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-06

z dnia [...] lipca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z [...] lipca 2016 r. złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej R. L., dalej...
skarżący, wystąpił do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie informacji publicznej poprzez podanie:, 1) wysokości wynagrodzenia brutto i netto rzecznika prasowego...

I OSK 1992/06 - Wyrok NSA z 2007-09-19

Handlowo-Usługowego 'A' Sp. z o.o. w [...] na decyzję Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej oddala skargę...
'A' Sp. z o.o. w [...] na decyzję Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego z dnia [...] nr [...] odmawiającą udzielenia informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd przyjął...

II SA/Wa 1443/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Narodowej z dnia [...] maja 2013 r. nr bez nr w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), P. L. zwrócił się do Departamentu Prasowo-Informacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej o udostępnienie informacji...

II SAB/Wa 516/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia...
Wojskowego w [...] do rozpoznania punktu 1 wniosku J. K. z dnia [...] czerwca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w części dotyczącej paragrafu 5 umowy...

I OSK 2788/17 - Wyrok NSA z 2019-06-07

w sprawie ze skargi M. G. na bezczynność Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt...
. G. na bezczynność Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30...

II SA/Wa 512/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępniania informacji publicznej oddala skargę Zaskarżonym aktem - na zasadzie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14...
w [...], zwanego dalej Dyrektorem, z [...] stycznia 2019 r. o odmowie udostępnienia p. P. M., dalej jako 'Skarżący', wnioskowanej informacji publicznej oraz umorzono postępowanie...

II SAB/Wa 499/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego do rozpatrzenia...
wniosku Fundacji [...] z dnia 20 maja 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2...

II SAB/Wa 192/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Postępowanie w sprawie zainicjował wniosek P. B...
. z dnia [...] listopada 2016 r. wywiedziony za przepisu art. 61 Konstytucji RP oraz na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym zwrócił...

II SA/Wa 1187/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

Narodowej z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Ministra Obrony Narodowej...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.') w związku z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   66