Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SAB/Wa 859/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-29

rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę W piśmie z dnia [...] listopada 2019 r. A.D. (dalej...
' lub 'organ') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił...

II SA/Wa 160/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-31

Wyższego z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Ministra Nauki...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.'), art. 15 ust. 1 ustawy...

II SAB/Wa 1051/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do rozpatrzenia wniosku skarżącego Z. F. z dnia [...] września 2015 r. o udostępnienie informacji...
września 2015 r. Z. F. (dalej jako skarżący) zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dat wydania szesnastu...

II SAB/Wa 178/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-24

[...] w [...] na bezczynność Prezesa Polskiej Akademii [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Polskiej Akademii [...] do rozpoznania wniosku Dyrektora...
Instytutu [...] im. H. N. Polskiej Akademii [...] w [...] z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia...

II SAB/Wa 396/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-29

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie wniosku z dnia [...] listopada 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego...
. o udostępnienie informacji publicznej. W uzasadnieniu skarżący wskazał, iż powyższy wniosek dotyczył udostępnienia informacji publicznej w zakresie udostępnienia...

II SAB/Wa 478/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-18

i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - W dniu [...] lipca 2013 r. P. G...
. przesłał drogą elektroniczną do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2011 Nr 112...

II SAB/Wa 722/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-26

Wyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] kwietnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2015 r. M...
. W., powołując się na ustawę Prawo prasowe oraz ustawę o dostępie do informacji publicznej zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o udostępnienie skanu (kopii...

II SAB/Wa 979/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-22

do informacji publicznej - oddala skargę - W piśmie z dnia [...] lipca 2015 r. skierowanym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Z. F. wskazał, iż w dniu [...] maja 2015 r...
wskazana ustawa o dostępie do informacji publicznej, to oczywistym jest, że żądana informacja stanowi informację publiczną i powinna być udostępniona zgodnie z przepisami...

III OSK 1203/21 - Wyrok NSA z 2022-03-25

Dyrektora Szkoły Podstawowej [..] w W.K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 9 kwietnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
Podstawowej [..] w W.K. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 9 kwietnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w punkcie pierwszym zobowiązał Dyrektora ww...

II SA/Wa 2173/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: 'Minister...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 i 1669), dalej: u.d.i.p.', art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   33