Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Informatyzacji X

I OSK 367/16 - Wyrok NSA z 2018-01-11

Ośrodka Informatyki w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] lutego 2015 r. 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od G. P. na rzecz Dyrektora...
, w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] lutego 2015 r., oddalił skargę. U podstaw rozstrzygnięcia Sądu I instancji legły następujące ustalenia...

IV SA/Wa 88/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-26

ani na swoich stronach internetowych, ani w Biuletynie Informacji Publicznej., W ocenie strony skarżącej tryb wyłaniania członków Komisji, w tajemnicy przed zainteresowanymi...
Konstytucji) oraz zasady rzetelności postępowania organów administracji publicznej. Towarzystwo zakwestionowało także skład osobowy Komisji, podkreślając, że jedna z osób...