Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

II SAB/Łd 81/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

ze skargi Stowarzyszenia A z siedzibą w Ł. na bezczynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza...
[...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z 4 sierpnia 2020 r., Skarżące Stowarzyszenie wyjaśniło, że 4...

II SA/Wa 408/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-15

Teatru [...] w W. w przedmiocie Biuletynu Informacji Publicznej postanawia -odrzucić skargę- Wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2004 r. skarżąca [...] Sp. z o.o. z siedzibą w R...
ten nie został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie, w tym samym wniosku, w punkcie drugim Spółka wnioskowała o 'udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Łd 152/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

ze skargi Stowarzyszenia A z siedzibą w Ł. na bezczynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje...
. a.bł. Stowarzyszenie Zwykłe A. z siedzibą w Ł. zaskarżyło bezczynność [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II SA/Wa 1984/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-14

ze skargi P. I. [...] z siedzibą w W. na pismo Ministra Kultury z dnia [...] września 2005r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić...
skargę. Wnioskiem z dnia 22 lipca 2005r. pełnomocnik P. I. [...] z siedzibą w W. zwrócił się do Ministra Kultury - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Go 44/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-06

Kultury w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Domu Kultury na rzecz skarżącego P.L.M. kwotę 100 (sto...
złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sadowego. Wnioskiem z dnia [...] lipca 2010r. P.L.M. zwrócił się do Domu Kultury o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Wa 23/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. F. na bezczynność Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia...
Zabytków w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w zakresie procedury naboru na stanowisko kierownika Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego. W skardze...

I OSK 319/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-04

skargę P. z siedzibą w Warszawie na pismo Ministra Kultury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia oddalić skargę kasacyjną...
[...] Nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, argumentując, iż skarga jest niedopuszczalna., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że nie wnikając w prawidłowość dokonanej...

II SO/Wa 73/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-30

. o udostępnienie informacji publicznej postanawia - odrzucić wniosek - L. D. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wymierzenie grzywny Radzie Ochrony...
Pamięci Walk i Męczeństwa grzywny za nieprzekazanie odpowiedzi na wniosek z dnia [...] czerwca 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej. W uzasadnieniu wniosku wskazał...

II SAB/Wa 261/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Pamięci Walk i Męczeństwa w zakresie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2010 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. odmówić zwolnienia...
z dnia [...] czerwca 2010 r. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., Na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wnioskodawca wskazał, iż zamieszkuje...

VI SA/Wa 42/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

równości i jednakowego dostępu do służby cywilnej., Skarżący, powołując się na informacje udzielone mu przez Urząd w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz...
pracy w służbie cywilnej przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii...
1   Następne >   +2   4