Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

II SAB/Wa 703/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-21

i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Kultury i Dziedzictwa...
Narodowego do rozpatrzenia wniosku skarżącego M. J. z dnia [...] czerwca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku...

II SAB/Wa 870/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-30

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dopuścił...
. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przesłania: Krajowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu...

II SAB/Wa 1072/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

Biblioteki Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 10 września 2014 r. o udostępnianie informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Biblioteki Narodowej...
Narodowej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej na wniosek z dnia 10 września 2014 r., Ponosząc zarzut naruszenia art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...

IV SAB/Wr 96/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-28

. na bezczynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwrócił się do D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udostępnienie informacji dotyczących:, 1. Wszystkich stron...

II SAB/Wa 845/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-27

wniosku z dnia [...] października 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
[...] października 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej., Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Pismem z dnia [...] października 2019 r...

II SAB/Wa 770/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z [...] listopada 2013 r. 1. zobowiązuje Ministra Kultury i Dziedzictwa...
Narodowego do rozpatrzenia wniosku skarżącego J. S. z [...] listopada 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku...

I OSK 1586/16 - Wyrok NSA z 2018-05-11

ze skargi J.S. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [..] sierpnia 2015 r. nr [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. oddala...
i Dziedzictwa Narodowego z dnia [..] sierpnia 2015 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w punkcie pierwszym uchylił zaskarżoną decyzję oaz...

II SA/Wa 1980/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-20

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
., nr [...] wydaną na podstawie art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 782) oraz art. 104 i art. 107...

II SA/Wa 1349/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
w mocy decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] o odmowie udostępnienia informacji publicznej., Powyższa decyzja została...

II SAB/Wa 554/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia...
[...] z dnia [...] lipca 2014 r., o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji o każdym odbytym spotkaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   86