Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

II SA/Wa 427/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-30

i Budownictwa z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą...
udostępnienia K. S. informacji publicznej ze względu na prywatność osób fizycznych., K. S. zwrócił się o udostępnienie informacji publicznej zawartej w aktach sprawy...

II SA/Wa 1145/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
, z późn. zm.), dalej 'k.p.a.', w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), dalej...

I OSK 3361/19 - Wyrok NSA z 2020-06-19

w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od [...] S.A. z siedzibą w [...] na rzecz I. W. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych...
. o udostępnienie informacji publicznej w pkt: 1. zobowiązał [...] S.A. do rozpoznania wniosku skarżącego z 29 marca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni...

II SA/Wa 1609/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-25

w [...], powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), dalej 'u.d.i.p.', zwróciła...
tych opinii nie stanowi jednak informacji publicznej., Na poparcie powyższego stanowiska powołano się na wyrok Trybunał Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2013 r. sygn...

II SAB/Wa 1074/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

Infrastruktury i Rozwoju) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2015 r. o udzielenie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Infrastruktury...
i Budownictwa do rozpoznania wniosku skarżącej Z. S. z dnia [...] czerwca 2015 r. o udzielenie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku...

II SA/Wa 1933/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

i Budownictwa z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 w zw. z art 8 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 104 § 1 i 2 oraz w zw. z art. 138 §...

II SAB/Wa 337/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-09

rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - K.Z. w dniu 16 lutego 2016 r. skierował do Ministra Infrastruktury...
i Budownictwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:, 1. Jaką nazwę własna w obrocie gospodarczym nosi podmiot...

I OSK 920/18 - Wyrok NSA z 2019-12-03

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] stycznia 2017 roku nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

II SAB/Wa 593/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-07

rozpatrzenia wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji sektora publicznego 1. oddala skargę, 2. nakazuje ściągnąć od Stowarzyszenia [...] na rzecz...
. Stowarzyszenie [...] złożyło na podstawie art. 21 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wniosek o udzielenie...

II SA/Wa 1661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

[...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] lipca 2016 r., 2...
się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w dniu [...] lipca 2016 r. skierował do Ministra Infrastruktury i Budownictwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   80