Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X
  • Symbol

II SAB/Wa 236/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] grudnia 2012 r. 1. zobowiązuje Ministra Gospodarki do rozpatrzenia wniosku M. C...
. z dnia [...] grudnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie punktów: 1, 2, 7, 8, 9, 11, 14 - w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz...

II SA/Wa 753/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-10

z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy poprzedzającą decyzję...
oraz na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 oraz w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, ze zm...

I OSK 2799/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] grudnia 2012 r. 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 w części dotyczącej punktu 1, 2 i 14...
r. M.C. (zwany dalej skarżącym) zwrócił się do Ministra Gospodarki o udostępnienie informacji publicznej w postaci dokumentacji:, a) związanej z zawartą [...] listopada...

II SAB/Wa 448/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-24

[...] na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu...
Regulacji Energetyki do rozpatrzenia wniosku skarżącego Fundacji [...] z dnia [...] marca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie punktu od 2 do 5 wniosku...

I OSK 1568/10 - Wyrok NSA z 2010-11-26

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną 2. oddala wniosek P. W. o zasądzenie zwrotu kosztów...
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej zobowiązał Ministra Pracy i Polityki Społecznej do rozpatrzenia wniosku skarżącego P.W....

II SAB/Wa 324/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-09

Gospodarki w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] marca 2012 r., przesłanym drogą elektroniczną, G. H. zwrócił się do Ministra...
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - o udostępnienie informacji publicznej w zakresie następujących pytań:, 1...

I OSK 273/16 - Wyrok NSA z 2018-02-02

rozpatrzenia wniosku z dnia 11 października 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. odstępuje od zasądzenia na rzecz Ministra...
SAB/Wa 533/15 oddalił skargę M.Ś. na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach...

II SAB/Wa 276/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-17

Energetyki w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do rozpoznania wniosku z dnia 5 stycznia 2017 r. o udostępnienie...
informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym...

II SA/Wa 1697/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-17

Energetyki z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Prezesa Urzędu Regulacji...
.') w dniu [...] czerwca 2018 r. skierował do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako: 'Prezes URE') wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyroku...

II SA/Wa 1690/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

[...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą z dnia [...] maja 2014 r...
w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), utrzymał w mocy własną decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   100