Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

II SAB/Wa 754/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w sprawie z wniosku z [...] września 2019 r. oddala skargę I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. J. M. (zwany dalej...
: 'Ministrem') o udostępnienie informacji publicznej w postaci - kopii wniosku Stacji Pilotowej [...] (zwana dalej: 'Stacją Pilotową') z [...] września 2018r. z dołączonymi...

II SAB/Wa 354/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-30

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie rozpatrzenia pkt 3 wniosku z dnia [...] lutego 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Gospodarki...
'Wnioskodawcą', zarzuciło bezczynność przy rozpatrywaniu jego żądania o udostępnienie informacji publicznej, zawartego w pkt 3 wniosku z [...] lutego 2018 r., W skardze...

I OSK 240/19 - Wyrok NSA z 2019-12-10

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną, 2) oddala wniosek [...] z siedzibą...
. o udostępnienie informacji publicznej:, 1. zobowiązał organ do rozpatrzenia pkt 3 ww. wniosku [...], w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy...

II SA/Wa 695/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] w [...] o udostępnienie mu następującej informacji publicznej:, 1. wnoszę o uściślenie i wskazanie, ile z wymienionych w decyzji Nr [...] z dnia [...].07.2018 r. w poszczególnych...

II SA/Wa 1423/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-05

i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Ministra...
administracyjnego oraz art. 5 ust. 2 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia...

II SAB/Wa 301/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-10

2020 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia - odrzucić skargę - Pismem z dnia [...] maja 2020 r. (data złożenia skargi za pośrednictwem platformy ePUAP...
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] kwietnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na wezwanie Sądu, Spółka...

II SA/Wa 1615/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-25

udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę W dniu [...] sierpnia 2020 r. O. W. (dalej: 'skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Skarga została załączona do pisma przewodniego z [...] sierpnia 2020 r. zatytułowanego 'SKARGA skarga na decyzję...

IV SA/Wa 1951/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

w [...], również w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w [...] i Dyrektora Urzędu Morskiego w [...], ogłosił m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu., W oparciu...
obszarów morskich. Nie jest on co prawda decydujący, ale realny i wręcz oczekiwany przez organy administracji publicznej. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu...

IV SA/Wa 2153/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Urzędu Morskiego w [...] m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu. Projekt planu obejmie m.in. obszary, których dotyczy wniosek Inwestora., Minister...
, do [...] października 2016 r. była możliwość składania wniosków, są planowane spotkania konsultacyjne, jak również wymagane są konsultacje publiczne. Wskazano...

VI SA/Wa 974/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

do informacji publicznej, w tym możliwość uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. Polskie prawo gwarantuje, że ustawa jest źródłem prawa powszechnie...
na potrzeby informacji zawodowej, zachowania uprawnień jak i ewidencji czasu pracy zawodowej do uprawnień socjalnych. Skarżący wskazuje, że książeczkę nurka...
1   Następne >   +2   +5   10