Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

II SAB/Wa 286/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do rozpatrzenia wniosku skarżącego...
B. S. z dnia [...] grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

II SAB/Wa 247/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-07-26

do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902, dalej: 'u.d.i.p.') - do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W rozpoznawanej sprawie skarżący przedmiotem skargi uczynił bezczynność Ministra w przedmiocie rozpoznania wniosku...

III OSK 225/22 - Wyrok NSA z 2024-03-15

Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 23 grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie rozpoznania wniosku z 23 grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 oraz § 1a...

II SAB/Wa 108/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-29

. o udostępnienie informacji publicznej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę Wnioskiem z 6 maja 2021 r. A. S. (dalej: 'skarżący') wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie...
informacji publicznej w zakresie finansowania Krajowego Planu Odbudowy przez Europejski Instrument Odbudowy, powołany w celu udzielenia pomocy państwom członkowskim Unii...

V SA/Wa 1369/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

wykorzystujących e- usługi publiczne i informacje sektora publicznego' Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wnioskowi nadano numer [...]., Rozstrzygnięciem...
-administracja i otwarty rząd', Działanie 2.4 'Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e- usługi publiczne i informacje sektora publicznego' (dalej także jako: 'Regulamin...

V SA/Wa 1285/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

', Działania 2.3 'Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego', Poddziałania 2.3.2 'Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury' Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa...
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej...

V SA/Wa 1300/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-07

dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego', Poddziałanie 2.3.2 'Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury' Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata...
powód poniesienia wydatku, posiłkując się jedynie informacjami o ofertach, a nie o sposobie kalkulacji wydatków (nawet ogólnym), w ramach tychże ofert., W przeprowadzonej...

V SA/Wa 1031/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm., dalej: 'pzp')., Skarżącą pismem z [...] lutego 2017 r. zwróciła się o udzielenie ulgi polegającej...
na jego poparcie poniższe argumenty: a) rozbieżności przepisów prawa wspólnotowego i prawa krajowego w zakresie zamówień publicznych oraz sprzecznych interpretacji...

V SA/Wa 1630/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

potwierdzających kwalifikowalność wydatków, danych uczestników projektu, harmonogramu płatności, informacji o zamówieniach publicznych, innych dokumentów związanych...
wsparcia;, - nieudzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji projektu; brak kompletnej dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych form wsparcia...

V SA/Wa 2184/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

2007-2013., Beneficjent realizując ww. projekt udzielił zamówienia publicznego, w ramach którego zawarł w dniu [...] czerwca 2014 r. z firmą [...] sp. z o.o. umowę...
oraz okablowaniem sieciowym' dla projektu pn. 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie B. - szansą na lepsze jutro'. Przedmiotowe zamówienie publiczne zrealizowane...
1   Następne >   +2   5