Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

III OSK 100/23 - Postanowienie NSA z 2023-02-28

o odrzuceniu skargi A.S. na bezczynność Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: uchylić zaskarżone...
i Polityki Regionalnej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 6 maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej., W motywach rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji...

II SAB/Wa 673/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-15

rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę P. M. (dalej 'skarżący', 'wnioskodawca') pismem z 12 października 2020...
z [...] lipca 2020 r. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. Skarga została rozdzielona na dwie sprawy prowadzone pod odrębnymi sygnaturami. Przedmiotem niniejszej...

I SAB/Wa 75/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

się natomiast do Ministra z wnioskami w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) i otrzymywała stosowne...
o dostępie do informacji publicznej), jak również nie przedłożyła dokumentów potwierdzających jej interes prawny w tym postępowaniu., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd...

III SA/Wa 218/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-14

wypełniające przesłanki do nałożenia na Skarżącą kary pieniężnej stanowią:, 1. nieprzekazanie informacji w zakresie daty uruchomienia rachunku oraz adresu klienta...
podmiotów kwalifikowanych zdefiniowanych w art. 119zg pkt 5 O.p.:, a) informacji wskazującej na bieżące prowadzenie rachunków podmiotów kwalifikowanych, które w rzeczywistości...

V SA/Wa 3409/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw...
., nr IF6.724.1.2020, uchylająca w całości decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 18 listopada 2020 r., nr IF6.723.12.2020 i po ponownym rozpatrzeniu sprawy...

V SA/Wa 3455/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

wykazanie nieprawidłowych danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r., co skutkowało zawyżeniem w części powiatowej, części oświatowej...
terytorialnego dane zgromadzone w bazie danych oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 45...

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

się na przesłanki wystąpienia w sprawie interesu publicznego oraz ważnego interesu podatnika, strona wniosła o całkowite umorzenie ustalonej opłaty legalizacyjnej., Na wezwanie...
Wojewody pismem z dnia 21 lipca 2020 r. strona złożyła oświadczenie, iż wnosi o przyznanie pomocy de minimis, załączyła formularz informacji przedstawianych...

V SA/Wa 4340/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-17

Regionalnej, że w związku z wykazaniem błędnych danych w systemie informacji oświatowej, według stanu na [...] września 2019 r., przez Szkołę Podstawową w [...], Gmina...
samorządu terytorialnego w roku 2020, a także prawidłowość wykazania w systemie informacji oświatowej danych - według stanu na dzień [...] września 2019 r. - stanowiących...

VII SA/Wa 981/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-06

Wojewódzkiego w P., na który raty powinny być wpłacone, § 5 zawierającej informację o skutkach uchybienia przez R. K. terminu płatności lub wysokości jakiejkolwiek z rat),, 1...
, interpretacja przesłanki interesu publicznego. Minister Finansów wskazał, że nie należy jej utożsamiać z interesem fiskalnym państwa., Z uwagi na upływ czasu od dnia wydania...

VII SA/Wa 1442/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

ponownie, w piśmie z 30 września 2020 r., zwrócił się o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących sytuacji majątkowej wnioskodawczyni. Pismami z 22 i 26 października...
. o dostarczenie kolejnych informacji pozwalających rozpoznać złożone podanie. W odpowiedzi pismem z 8 grudnia 2020 r. nadesłano żądane dokumenty. W związku...
1   Następne >   +2   4