Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

I OSK 1015/12 - Wyrok NSA z 2012-09-11

[...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11...
. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok ten zapadł...

VIII SA/Wa 1072/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-11

informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Finansów z dnia [...] września 2011 r. nr [...]; 2) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, ze zm., zwanej dalej ustawą o dostępie...

VIII SA/Wa 179/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-12

'Solidarność' [...] w W. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną...
. 16 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, ze zm., zwanej dalej...

I OSK 2888/12 - Wyrok NSA z 2013-03-05

'[...]' Pracowników Skarbowych w Warszawie na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza...
'[...]' Pracowników Skarbowych w Warszawie na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w pkt 1) zobowiązał Ministra Finansów do rozpoznania wniosku...

II SAB/Wa 85/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-18

[...] września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. J. M. (zwany dalej 'Skarżącym') wystąpił 3...
września 2021r. do Ministra Finansów (zwany dalej 'Ministrem'), na adres [...], o udzielenie informacji publicznej:, - czy Minister lub jego przedstawiciel otrzymał...

I OSK 1003/09 - Wyrok NSA z 2009-12-16

zwróciło się do Komisji Nadzoru Finansowego o udostępnienie informacji publicznej poprzez udostępnienie kopii wykazu postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Komisję...
o udostępnienie informacji publicznej zostanie rozpatrzony do dnia 22 grudnia 2008 r. Kolejnym pismem z dnia [...] listopada 2008 r. Komisja, powołując art. 64 § 2 k.p.a....

II SAB/Wa 695/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

rozpoznania wniosku z dnia [...] sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Finansów do rozpoznania wniosku skarżącego D. P. z dnia...
[...] sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu...

II SAB/Wa 323/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-18

Głównego Urzędu Statystycznego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 18 listopada 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Stowarzyszenie...
. 61 Konstytucji RP, informacji publicznej w zakresie:, 1. Dane z Banku Danych Lokalnych za rok 2010., 2. Dane dotyczące urodzeń żywych, zbierane za pomocą 'pisemnego...

I OSK 2541/13 - Wyrok NSA z 2014-05-14

Finansów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego...
Rady Sekcji Krajowej NSZZ 'Solidarność' Pracowników Skarbowych w Warszawie na bezczynność Ministra Finansów, w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązał...

II SA/Wa 437/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

w [...] na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę...
i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28...
1   Następne >   +2   +5   +10   100