Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

II SAB/Wa 369/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

z dnia [...] marca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę W piśmie z dnia 23 czerwca 2017 r. P. D. (dalej także: 'skarżący' lub 'strona skarżąca...
także: '[...]') i Ministra Energii (dalej także: 'Minister' lub 'organ') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] marca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej., Sprawa...

II SAB/Wa 710/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Energii do rozpatrzenia wniosku Kancelarii [...] Sp.k. z siedzibą...
Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Energii w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia [...] lipca 2016 r., Strona skarżąca...

I OSK 1130/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od R. na rzecz Ministra Energii kwotę 280 (dwieście...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązał Ministra...

II SAB/Wa 599/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-25

rozpatrzenia wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Pismem z dnia 29 lipca 2016 r. Stowarzyszenie S. z siedzibą...
[...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Zarzucając organowi naruszenie art. 54 ust. 1 Konstytucji RP oraz art...

I OSK 2037/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

Ministra Energii w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 lipca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Ministra Energii...
w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2016r. o udostępnienie informacji publicznej: zobowiązał Ministra Energii do rozpatrzenia wniosku Kancelarii O. Sp.k....

II SAB/Wa 346/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

w przedmiocie rozpatrzenia punktu czwartego wniosku z dnia [...] lutego 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Energii do rozpatrzenia punktu...
czwartego wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia...

II SA/Wa 2218/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

w [...] na decyzję Ministra Energii z dnia [...] listopada 2016 r. nr: [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Minister Energii, działając...
.) oraz w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.), decyzją z dnia...

II SA/Wa 1932/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

[...] na decyzję Ministra Energii z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - uchyla...
drogą elektroniczną, zwróciła się - na podstawie art. 21 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - do Ministra Energii o udostępnienie następującej...

II SAB/Wa 647/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

wniosku z dnia [...] lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Energii do rozpatrzenia wniosku I. L. z dnia [...] lipca 2019 r...
. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała z rażącym...

II SA/Wa 103/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

[...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzją oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Energii...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.'), po rozpoznaniu wniosku F. B. (dalej...
1   Następne >   +2   +5   7