Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SAB/Wa 761/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-10

punktu 2, punktu 3 i punktu 4 wniosku z dnia [...] października 2021 o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Edukacji i Nauki do rozpatrzenia punktu...
2, punktu 3 i punktu 4 wniosku M. S. z dnia [...] października 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia odpisu...

II SAB/Wa 680/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-26

wniosku z dnia [...] lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Pismem z [...] lutego 2021 r. G. M. (dalej zwany 'skarżącym') złożonym drogą...
informacji publicznej w zakresie udostępnienia orzeczenia wraz z uzasadnieniem ww. Komisji z [...] lutego 2021 r. w sprawie uchylonego przez [...] Sąd Apelacyjny orzeczenia...

I OSK 2435/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-27

[..] oraz o przekazanie kopii dokumentów stanowiących podstawę nabycia, motywując swój wniosek przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
dostępu do informacji publicznej., Pismem z dnia [..] lutego 2016 r., znak: [..], Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował Z.J., że zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1...

II SAB/Wa 565/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia...
[...] lipca 2014 r. złożonym w formie elektronicznej S. zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:, - kalendarza...

II SAB/Ol 5/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-03

Komendanta - Rektora w udostępnieniu informacji publicznej 1. zobowiązuje Komendanta - Rektora do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia '[...]', w zakresie pkt 1 i 4...
, , na zasadzie ustawy o dostępie do informacji publicznej, m.in. o podanie czy w '[...]' było prowadzone w Szkole Policji postępowanie szkodowe dotyczące wypadku w służbie...

II SAB/Wa 681/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-31

wniosku z [...] czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie była skarga G. M. na bezczynność Ministra...
Edukacji i Nauki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej., Skarga została złożona w następującym stanie...

II SA/Wa 1094/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

[...] czerwca 2017 r. [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] maja 2017 r., 2. zasądza...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.') - po rozpoznaniu...

II SAB/Bd 35/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-06-05

Rektora Uniwersytetu [...] w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Rektora Uniwersytetu [...] w [...] do rozpatrzenia wniosków Z. S. z dnia...
[...] października 2012 r. i [...] grudnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2...

I OSK 686/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Wyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od J. K. na rzecz Ministra Nauki i Szkolnictwa...
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 112, poz. 1198 ze zm.). Organ odwołał się do art. 1 ust. 2 powołanej ustawy i podał, że ustawodawca w art. 129a ust. 4...

II SA/Wa 1243/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję [...] Kuratora Oświaty z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   42