Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

III OSK 1015/21 - Wyrok NSA z 2021-09-24

informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2. zasądza na rzecz...
3 kwietnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w punkcie pierwszym zobowiązał M.S.C.D.N. w W. do rozpatrzenia punktu 3 wniosku w terminie 14 dni od daty...

II SAB/Kr 150/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-28

w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 8 kwietnia 2022 r. l. zobowiązuje Dyrektora Szkoły Podstawowej w W. do podjęcia aktu lub wykonania czynności...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem...

II SAB/Ol 30/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-18

. W. na bezczynność Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w udostępnieniu informacji publicznej 1. umarza postępowanie sądowe w zakresie udostępnienia informacji publicznej; 2...
, drogą e-mailową na adres: [...], do Dziekana Wydziału [...] Uniwersytetu [...] (dalej: [...]) o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 61 Konstytucji RP...

II SA/Wa 1814/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 t.j.) w zw. z art. 3a, art. 13 ust. 1...
udostępnienia informacji publicznej., Wiadomością e-mailem z dnia [...] lipca 2015 r. Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pan S. T...

II SAB/Bk 162/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. K. w P. w przedmiocie informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. K. w P...
. do załatwienia wniosku P. T. z dnia 9 lipca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność...

II SAB/Kr 350/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-17

[....] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 11 kwietnia 2019 r. I. zobowiązuje Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] im. [...] w T. do wydania aktu...
: wnioskodawczyni, skarżąca) wystąpiła do Dyrektora Szkoły Podstawowej [....] (dalej: organ) o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: wysokości wypłaconego wynagrodzenia...

II SAB/Ol 110/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-07-07

Podstawowej w S. w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z 3 lutego 2022 r. A. W. (dalej jako: wnioskodawca lub skarżący...
), reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, powołując się na art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity...

II SAB/Go 11/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-31

Ogólnokształcącego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do udzielenia informacji publicznej, II...
o udostępnienie informacji publicznej przez podane ilości nauczycieli zatrudnionych w Liceum, którzy posiadają tytuł naukowy doktora., W złożonej do tutejszego Sądu...

II SAB/Wa 481/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-05

wniosku z dnia [...] kwietnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Minister Edukacji Narodowej dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku T. R...
. (skarżący, wnioskodawca) e-mailem z dnia [...] kwietnia 2020 r. zwrócił się w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz...

II SAB/Ol 123/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-23

w udostępnieniu informacji publicznej 1) umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...
wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wniosła o zobowiązanie organu do jego rozpoznania w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi prawomocnego wyroku wraz...
1   Następne >   +2   4