Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I OSK 1789/17 - Wyrok NSA z 2018-04-18

A. Z. na akt Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2...
[...], nr [...] w przedmiocie opłaty za udzielenie informacji publicznej uchylił zaskarżony akt (pkt 1 wyroku) oraz zasądził od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II SAB/Wa 166/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-18

dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Ministra Infrastruktury do rozpatrzenia wniosku skarżącego R. W. z dnia [...] grudnia 2003r. w terminie 14 dni od daty...
. zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Minister Infrastruktury wniósł o jej oddalenie powołując się na udzielone...

II SA/Wa 243/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-08

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wydawanych decyzji potwierdzających...
o dostępie do informacji publicznej., Rozpatrując odwołanie organ wskazał, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi...

II SAB/Wa 280/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - J. i J. W. w dniu 12 lipca 2011 r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność...
to rozstrzygnięcie jest decyzją lub że, pozostaje w bezczynności w udzieleniu informacji publicznej, w przypadku gdy przedmiotowe rozstrzygnięcie decyzją administracyjną...

II SAB/Wa 102/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-12

niejawnym sprawy ze skargi J. R. na bezczynność Ministra Budownictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: - odrzucić skargę- II SAB/Wa...
Budownictwa polegającą na niezałatwieniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. o udostępnienie informacji publicznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II...

II SAB/Wa 34/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.S. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia - umorzyć postępowanie...
)., Pismem z dnia 7 marca 2004 r. Pan G.S. cofnął skargę na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. Zdaniem Sądu cofnięcie...

I SA/Wa 496/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-30

internetowej Trybunału nie są wiarygodne. Zauważyć trzeba, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...
. 1198 ze zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje m.in. w drodze ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej, który utworzony został...

II SAB/Wa 149/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-10

przez Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić...
') z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie regulaminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Porozumienia w sprawie realizacji inwestycji budowy [...] z dnia...

I OZ 1386/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

Budowlanego dla m.st. Warszawy z dnia [...] lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. 2 Wojewódzki...
Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy z dnia [...] lutego 2016 r., którym zobowiązano skarżącego do zapłaty kwoty 5800,15 zł za udostępnienie informacji publicznej...

I OZ 658/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12

wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. Wyrokiem z dnia 9 listopada 2016 r., sygn. akt II SAB/Wa 293/16...
o udostępnienie informacji publicznej, stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, a bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W trzecim punkcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   68