Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X
  • Symbol

II SAB/Wa 108/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

i Cyfryzacji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] grudnia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Administracji i Cyfryzacji do rozpatrzenia...
wniosku skarżącego J. K. z dnia [...] grudnia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami...

II SAB/Wa 668/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2014 r. o udzielenie informacji publicznej oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] lipca 2014 r...
. Stowarzyszenie [...] z siedzibą w [...] (dalej jako Stowarzyszenie) wystąpiło do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Wa 563/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-19

Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Administracji i Cyfryzacji...
do rozpoznania wniosku strony skarżącej Stowarzyszenia [...] z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji o każdym odbytym...

II SAB/Wa 266/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-25

Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Administracji i Cyfryzacji do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. B. z dnia...
[...] maja 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pkt 1, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

II SAB/Wa 702/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2013 r. 1. zobowiązuje Ministra Administracji...
i Cyfryzacji do rozpoznania wniosku skarżącego [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. z dnia [...] sierpnia 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie pkt 1 wniosku tj...

II SAB/Wa 128/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-17

Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2013 r. Spółka P. z siedzibą...
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - następujących informacji:, - kopii ugody zawartej pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a właścicielami S. - spółkami...

I OSK 2706/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w części w jakiej oddala skargę na bezczynność Ministra...
. o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie; 2. oddala skargę kasacyjną w pozostałej części; 3. odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania sądowego na rzecz...

I OSK 1721/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

[...] na bezczynność Ministra Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej., U podstaw rozstrzygnięcia Sądu I instancji legły następujące ustalenia faktyczne oraz ocena...

II SAB/Ol 30/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-08-11

A w udzieleniu informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III...
pierwszy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej jako' u.d.i.p.) wniósł m.in. o udostępnienie...

II SAB/Wa 132/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-18

i Cyfryzacji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] lutego 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Administracji i Cyfryzacji do rozpoznania...
i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się o przekazanie drogą elektroniczną...
1   Następne >   +2   +5   +10   43