Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X
  • Symbol

I OSK 1277/08 - Wyrok NSA z 2009-03-16

wiadomość o sposobie realizacji przez zobowiązany podmiot obowiązku ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust...
1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Borowiec Sędziowie: sędzia NSA Małgorzata...

II SAB/Ke 23/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-05-20

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do rozpatrzenia wniosku A. S. z dnia 22 stycznia 2020 r. o udostępnienie...
informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku; II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; III...

II SAB/Bd 118/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-02-29

. z o. o. w [...] na bezczynność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wydania...
aktu lub dokonania czynności w przedmiocie udzielenia informacji publicznej na wniosek z dnia [...] sierpnia 2015 r., w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego...

I OSK 3211/18 - Wyrok NSA z 2020-02-28

informacji publicznej oddala skargi kasacyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z 15 maja 2015 r., sygn. II SAB/Ol 29/18, po rozpoznaniu w trybie...
uproszczonym skargi M. B. (dalej jako: 'skarżący') na bezczynność Marszałka Województwa [...] (dalej jako: 'Marszałek') w udostępnieniu informacji publicznej, w pkt 1. zobowiązał...

I OSK 212/16 - Wyrok NSA z 2018-01-11

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od K. K. na rzecz Marszałka Województwa L. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) zł tytułem...
sprawy ze skargi K. K. na bezczynność Marszałka Województwa L., w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, oddalił skargę. U podstaw rozstrzygnięcia Sądu I instancji...

II SAB/Po 75/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-12

Województwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. zobowiązuje Marszałka Województwa o do załatwienia wniosku Podmiotu A z dnia 13 lutego 2017 r. w przedmiocie...
z punktu 4 i 5 Marszałek wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) informację...

II SAB/Ol 29/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-05-15

Województwa w udostępnieniu informacji publicznej 1. zobowiązuje Marszałka Województwa do rozpoznania pkt. 1 wniosku skarżącego z dnia '[...]' w zakresie załączników...
się do Marszałka Województwa z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Wnioskodawca wystąpił o:, udostępnienie na stronie BlP i/lub wysłanie drogą mailową...

II SAB/Kr 80/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-18

po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 18 maja 2016 r. sprawy ze skargi L. L. na bezczynność Marszałka Województwa [...] w udostępnieniu informacji publicznej na wniosek...
Województwa [...], w której zarzucał temu organowi naruszenie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Op 104/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-22

Opolskiego w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Marszałka Województwa Opolskiego do załatwienia wniosku Stowarzyszenia A z dnia 7 marca 2017 r., w zakresie...
poinformował Stowarzyszenie drogą elektroniczną, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że zachodzi konieczność podjęcia szeregu czynności...

I OSK 3295/14 - Wyrok NSA z 2016-07-07

Województwa Śląskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym kasacyjnie wyrokiem z dnia 25 września 2014 r. o sygn. akt IV...
w zakresie udostępnienia informacji publicznej zobowiązał organ do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 13 maja 2014 r., stwierdził, że bezczynność organu nie miała...
1   Następne >   +2   +5   +10   57