Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

IV SAB/Wr 10/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-14

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę w całości. M. D. pismem z dnia 20 października 2017 r. zwrócił się do D...
. Kuratora Oświaty z prośbą o udostępnienie informacji publicznej. Jako podstawę prawną wniosku wskazał art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2...

IV SAB/Gl 37/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-25

. zm.), stanowią informację publiczną o danych publicznych podlegającą udostępnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), gdyż są rezultatem wykonywania przez kuratora oświaty zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego, określonych...

III SAB/Gd 93/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-15

w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W dniu 2 czerwca 2022 r. A. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność...
Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie udostępnienia informacji publicznej., W oparciu o przesłane do Sądu dokumenty ustalono, że pismem z dnia 3 lutego 2022 r., w związku...

VIII SAB/Wa 16/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-17

Oświaty w sprawie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje [...] Kuratora Oświaty do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia [...] marca 2011 r. w terminie 14 dni...
Oświaty w R. w trybie ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (DZ.U nr 112, poz. 1198 dalej jako ustawa o dostępie do informacji publicznej...

IV SAB/Gl 165/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-13

[...] Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje organ do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 22 września 2014 r.: 2) stwierdza...
. (dalej 'Kurator') do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi, do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego...

II SAB/Op 51/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-08

Oświaty w Opolu w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 18 czerwca 2015 r., w zakresie...
. W. jest bezczynność Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu w udostępnieniu informacji publicznej z prowadzonego postępowania wyjaśniającego o sygn. [...], w zakresie dokumentów...

II SAB/Kr 238/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-13

skargę na bezczynność [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Organowi zarzucił naruszenie art. 61 ust. 1 i 4 Konstytucji RP...
oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W skardze podano, że w wypowiedzi z dnia 4 listopada 2021 r. na portalu [...] - Kurator Oświaty B...

IV SAB/Gl 6/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...], przesłanym drogą elektroniczną na adres mailowy Kuratorium Oświaty w K., P.G. zwrócił się o udostępnienie...
informacji publicznej poprzez przesłanie mu numerów wszystkich służbowych telefonów komórkowych użytkowanych przez pracowników Kuratorium Oświaty w K., z podaniem imienia...

II SAB/Op 3/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-08

Oświaty w Opolu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu do rozpoznania wniosku R. G. z dnia 9 grudnia 2010 r...
. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2) zasądza od Opolskiego Kuratora...

I OSK 1808/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Oświaty w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie na rzecz D. P. kwotę 42...
Oświaty w Radomiu w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwana dalej u.d.i.p.) z żądaniem udzielenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   49