Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

I OSK 1109/18 - Wyrok NSA z 2019-10-22

Rady Sądownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 15 grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek A.S....
informacji publicznej 1. zobowiązał Krajową Radę Sądownictwa do rozpoznania wniosku skarżącego A.S. z dnia 15 grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie...

III OSK 1361/21 - Wyrok NSA z 2022-07-15

Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 23 sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. oddala wniosek r. pr...
w przedmiocie rozpoznania wniosku z 23 sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, że wnioskiem z 23...

II SAB/Wa 85/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

[...] grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Krajową Radę Sądownictwa do rozpoznania wniosku skarżącego A. S. z dnia [...] grudnia 2016 r...
. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca...

II SA/Wa 709/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-06

Sądownictwa z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia [...] grudnia 2013 r. - oddala skargę - Krajowa...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) utrzymała w mocy własną decyzję z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...], którą...

II SAB/Wa 217/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w rozpatrzeniu wniosku A. S. z dnia...
[...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę...

II SAB/Wa 496/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę A. S. w piśmie z 18 maja 2019 r. zwrócił się do Przewodniczącego...
Krajowej Rady Sądownictwa o udostępnienie, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), informacji na temat...

II SAB/Wa 615/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

rozpoznania wniosku z dnia 22 sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Stowarzyszenie [...] z siedzibą w W. (zwane dalej: 'Stowarzyszeniem...
') wystąpiło ze skargą na bezczynność Krajowej Rady Sądownictwa (zwanej dalej: 'KRS') w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Stan faktyczny sprawy przedstawia...

II SAB/Wa 614/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

rozpoznania wniosku z dnia 23 sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Stowarzyszenie [...] z siedzibą w W. (zwane dalej: 'Stowarzyszeniem...
') wystąpiło ze skargą na bezczynność Krajowej Rady Sądownictwa (zwanej dalej: 'KRS') w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Stan faktyczny sprawy...

I OSK 199/19 - Wyrok NSA z 2019-12-19

rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. akt II SAB/Wa 217/18, Wojewódzki Sąd...
stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w pkt 1. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności w rozpatrzeniu wniosku skarżącego z dnia 18 stycznia 2018 r...

II SAB/Wa 200/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-09

Sądownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej - w trybie art. 55 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
lutego 2018 r. na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej...
1   Następne >   3