Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

II SAB/Po 70/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-05

Izby Komorniczej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Radę Izby Komorniczej do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia (....) w przedmiocie...
udostępnienia informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała charakteru rażącego...

II SAB/Wa 149/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-20

z dnia [...] stycznia 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca...
postępowania. Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2016r. T. L. zwrócił się do Krajowej Rady Komorniczej w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z wnioskiem...

II SAB/Ke 19/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-28

na bezczynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Skargą z dnia 16.03.2012r. (data wpływu do organu...
) - polegającą na braku rozpoznania jego wniosku z dnia 22.06.2011r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - domagając się wydania wyroku zobowiązującego Komornika...

II SAB/Wa 253/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

z dnia [...] lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Postępowanie w sprawie zainicjował wniosek B.P. z dnia 7 lutego 2017 r. złożony do Krajowej...
Rady Komorniczej, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o doręczenie (po dokonaniu stosownej anonimizacji) odpisów orzeczeń wraz z uzasadnieniem...

I OZ 1859/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza B. R. skargę na bezczynność tego Komornika w udzieleniu informacji publicznej., Skarżący wyjaśnił, że zwrócił...
, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198)., Skarżący zaznaczył, że jego skarga wpłynęła do Komornika...

I OZ 5/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r., sygn. akt II SAB/Wa 652/18 Wojewódzki...
rozpoznania wniosku z dnia 28 sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału...

II SAB/Po 44/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-12

niejawnym sprawy ze skargi M. B. na bezczynność Rady Izby Komorniczej w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej postanawia odrzucić skargę /-/ M. Kwiecińska...

II SAB/Łd 136/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-13

Sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. - P.Ś. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym...
w sprawie ze skargi na bezczynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. - P.Ś. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Jak wynika z oświadczenia...

II SAB/Łd 136/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-18

. w przedmiocie udostępnienia informacji o stanie prowadzonych egzekucji p o s t a n a w i a przyznać i nakazać wypłatę z funduszu Skarbu Państwa Wojewódzkiego Sądu...
informacji o stanie prowadzonych egzekucji., W dniu 12 listopada 2015 r. pełnomocnik skarżącego ustanowiona z urzędu wniosła o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...

II SAB/Łd 136/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-25

informacji o stanie prowadzonych egzekucji p o s t a n a w i a: -odrzucić skargę. a.bł. J. S. wniósł skargę na bezczynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w T...
. w przedmiocie udostępnienia informacji o stanie prowadzonych egzekucji., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
1   Następne >   2