Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 1529/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-28

. Informacją poufną jest bowiem zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy taka informacja, która po podaniu jej do publicznej wiadomości mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość...
publicznego obrotu przez osobę dysponującą informacją poufną, która dokonuje nabycia bądź zbycia akcji po cenie korzystniejszej od ceny akcji ukształtowanej po publikacji...

II GSK 102/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

poufną jest bowiem - w świetle powołanego przepisu - informacja, która po podaniu jej do publicznej wiadomości mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość...
publicznego obrotu instrumentami finansowymi przez osobę dysponująca informacją poufną, która dokonuje nabycia lub zbycia akcji po cenie korzystniejszej od ceny...

VI SA/Wa 1017/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-16

z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia spółki z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomości oraz spółce prowadzącej giełdę imion...
, i Giełd wpłynął wniosek spółki I. G. S.A. (dalej jako: Spółka), o zwolnienie z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji, o imionach i nazwiskach członków...

VI SA/Wa 1080/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-02

. nr [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na zwolnienie spółki z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości oraz spółce prowadzącej giełdę informacji dotyczącej...
z siedzibą w C. o zwolnienie z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości oraz spółce prowadzącej giełdę informacji przekazanej do KPWiG w dniu [...] kwietnia 2005 r...

II GSK 50/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

przekazania do publicznej wiadomości oraz spółce prowadzącej giełdę informacji dotyczącej indywidualnych wynagrodzeń poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej...
- o zwolnienie jej z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej indywidualnych wynagrodzeń poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej Spółki...

III SA 1468/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-13

, iż skarżąca spółka nie przekazała do publicznej wiadomości informacji o dramatycznie pogarszającej się od maja 2001 r. płynności finansowej i zdolności do regulowania...
finansowego - E. S.A. nie przekazał do publicznej wiadomości informacji korygującej informację zawartą w raporcie bieżącym nr [...] z dnia [...] czerwca 2001 r...

VI SA/Wa 2015/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-08

Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych, a tylko przekazała do publicznej wiadomości informację przekazaną obligatariuszom w celu wykonania obowiązku...
obowiązki przekazywania informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi...

VI SA/Wa 1041/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-08

informacji, o których mowa w art. 81 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111...
zarząd i audytorzy podkreślali występujące ryzyko kontynuowania działalności. Spółka podkreśliła, że podanie do publicznej wiadomości informacji, o podpisaniu umowy...

II GSK 203/07 - Wyrok NSA z 2007-12-20

informację o opóźnieniu informacji poufnej w trybie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Spółka zakwestionowała stanowisko Komisji stwierdzając, że w jej ocenie...
stanowisko spółki, że przekazanie informacji, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej można opóźnić na podstawie art. 57 ust. 1 tej ustawy. Przepis art...

VI SA/Wa 1663/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-17

z Domu Inwestycyjnego [...] S.A. w dniu 6 grudnia 2005 r. spółka skierowała do Komisji pismo o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o sprzedaży...
, lecz o transakcjach poinformowała w formie przekazania informacji z opóźnieniem do Komisji. W jego przekonaniu z obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej...
1   Następne >   +2   4