Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

II SA/Wa 1492/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

w W. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Wnioskiem z dnia...
Nadzoru Finansowego poinformowała wnioskodawcę, iż żądana informacja publiczna nie może zostać udostępniona w sposób i w formie wnioskowanej ze względu na fakt, iż zachodzi...

II SA/Wa 1722/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

Finansowego z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - We wniosku z dnia [...] listopada 2013 r. M. F. zwrócił...
się do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie wyjaśnień dotyczących wykładni prawa oraz o udostępnienie informacji publicznej w związku z planowanym przedsięwzięciem...

I OSK 1068/15 - Wyrok NSA z 2017-02-03

2014 r. nr [..] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną; 2) oddala wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o zasądzenie od M.F. zwrotu...
na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [..] lipca 2014 r., znak: [..] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następujących...

II SAB/Wa 364/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-12-18

rozpoznania wniosku z dnia [...] kwietnia 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę P. H. (dalej jako: 'wnioskodawca', 'skarżący') pismem z dnia [...] maja...
rozpoznania wniosku z dnia [...] kwietnia 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej., Skarżący wniósł o:, 1) zobowiązanie organu do niezwłocznego rozpoznania jego wniosku...

II SA/Wa 1677/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-11

[...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pan A. K. wnioskiem z dnia [...] lipca 2015 r. zwrócił się do Komisji Nadzoru...
Finansowego, zwanej dalej 'organem nadzoru', 'KNF' lub 'Komisją' o udostępnienie informacji publicznej dotyczący przekazania następujących informacji:, - ile w sumie...

II SAB/Wa 1126/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-18

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 14 września 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - J. S.w dniu 14 września 2014 r. skierował do Komisji Nadzoru...
z dnia 16 grudnia 2014 r. poinformował KNF, iż uznaje pytanie za bezprzedmiotowe, bowiem wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14 września 2014 r...

II SA/Wa 2097/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-24

w [...] na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
stowarzyszenia [...] z dnia [...] grudnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej, powołując w podstawie prawnej art. 16 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 oraz ust. 2...

II SA/Wa 290/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-26

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Przewodniczący Komisji Nadzoru F. (dalej Komisja, KNF lub Organ nadzoru) decyzją z dnia...
[...] stycznia 2020 r. nr [...] (dalej Decyzja) po rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej złożonego przez Pana M. K. (dalej wnioskodawca, skarżący...

II SAB/Wa 323/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-17

-Kredytowej na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Komisję Nadzoru Finansowego do rozpatrzenia punktu 3...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm. - dalej jako u.d.i.p.), w nawiązaniu do pisma z dnia [...] września 2014 r., zwróciła...

II SA/Wa 1467/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-12

Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Skarżąca [...] z siedzibą w N...
. pismem z dnia [...] lipca 2012 r. uzupełnionym pismem z dnia [...] września 2012 r., zwróciła się Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie informacji publicznej w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   56