Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

IV SAB/Gl 40/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-09

[...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązać [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży...
publicznej w oparciu o art. 1 w zw. z art. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 6 ust. 2 lit. f i ust. 5 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji...

I OSK 100/20 - Wyrok NSA z 2020-06-18

Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
w W. na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1...

II SAB/Wa 654/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej...
do rozpatrzenia wniosku skarżącej J. R. z dnia [...] lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami...

II SAB/Ol 19/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-07-07

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej do udostępnienia...
skarżącemu I. Ż. w terminie 14 dni od doręczenia wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia '[...]' roku dotyczącym udostępnienia...

II SAB/Sz 99/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-02

Państwowej Straży Pożarnej w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. J.S. w dniu 9 czerwca 2015 r. zwrócił się (pocztą elektroniczną) z wnioskiem...
do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w S. o udostępnienie informacji publicznej, tj. statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej działającej...

II SAB/Ol 48/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-09-03

A na bezczynność Komendanta Straży Pożarnej w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Komendanta Straży Pożarnej do rozpoznania pkt'[...]' wniosku skarżącego z dnia...
'[...]' o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni; II. oddala skargę w pozostałym zakresie; III. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym...

II SAB/Go 9/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-15

ze skargi A.B. na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia...
i art.10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198, ze zm.) informacji dotyczącej ilości osób...

II SAB/Wa 719/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-01

. na bezczynność Komendanta [...] Państwowej Straży Pożarnej w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza...
- na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), dalej: 'U.d.i.p.' - całości dokumentacji...

II SA/Ol 136/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-31

[...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; 2/ zasądza od Komendanta...
) o udostępnienie informacji publicznej poprzez przekazanie:, 1. wykazu kwotowego świadczeń pieniężnych przyznanych Komendantowi Powiatowemu PSP, w latach 2020-2021...

I OSK 1035/10 - Wyrok NSA z 2010-09-14

rozpatrzenia wniosku z dnia [...] 2009r. o udostępnienie informacji publicznej 1/ uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2/ odstępuje od zasądzenia od A. J. na rzecz...
[...] o udzielenie informacji publicznej dotyczącej ilości i wysokości poszczególnych nagród finansowych wypłaconych Z. W. - Zastępcy [...] - w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30...
1   Następne >   +2   +5   +10   48