Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II SA/Wa 723/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-23

Żandarmerii Wojskowej z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję...
Szkolenia [...] [...]w M. o odpowiedź w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej na następujące pytania:, 1. Kiedy i kto [...] D.S. (podano PESEL) (w M.) w okresie...

II SAB/Go 49/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-13

Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej do rozpoznania wniosku...
mają charakter informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t., dalej jako u.d.i.p....

II SAB/Go 36/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-12

Wojskowej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - w zakresie objętym wnioskiem z dnia [...] grudnia 2016 r. (nr [...]). Będzie ona stanowiła przedmiot...
publicznej i stosują środki określone w ustawie. W myśl art. 3 § 2 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie...

VI SA/Wa 1824/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

rękojmi, że swoim zachowaniem, jako posiadacz broni, nie zagrozi takim dobrom jak porządek publiczny i bezpieczeństwo. Podstawą powyższego stwierdzenia był fakt uznania...
nawet postawionej rozstrzygnięciem tezy co do uzasadnionej obawy, że skarżący może użyć broni w sposób niezgodny z celami bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Podkreślił...

II SA/Wa 222/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-06

w sprawie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich, w związku z uzyskaniem informacji o prowadzeniu postępowania karnego przeciwko stronie...
dotyczącego popełnienia czynów z art. 282 k.k., Z uzyskanych przez Organ I instancji informacji wynika, iż w dniu [...] stycznia 2019 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej...

III SA/Gd 717/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-30

., W dniu 30 stycznia 2019 r. Oddział Żandarmerii Wojskowej w E. uzyskał informację, że Oddział Żandarmerii Wojskowej w S. pod nadzorem Prokuratury Rejonowej S.-N. Dział ds...
. Wojskowych prowadzi przeciwko M. B. postępowanie przygotowawcze o czyn zagrożony z art. 282 ustawy - Kodeks karny (dalej powoływanej w skrócie jako 'k.k.')., Do informacji...

II OSK 1351/20 - Wyrok NSA z 2020-09-23

., nr [...], udzielił st. mat. M. B. pozwolenia na posiadanie broni w celu kolekcjonerskim., W dniu 30 stycznia 2019 r. Oddział Żandarmerii Wojskowej w [...] uzyskał informację...
zagrożony z art. 282 ustawy Kodeks karny. Do informacji dołączone zostały:, - postanowienie Prokuratora Działu ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej [...] z dnia [...] stycznia...

II SA/Wa 1458/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-18

Strona cieszy się dobrą opinią, jest pozytywnie postrzegana przez sąsiadów. Jednak organ I instancji w toku prowadzonego postępowania administracyjnego uzyskał informację...
z dnia [...] grudnia 2017r.) uzyskał informację o niezaewidencjonowaniu świadczeń medycznych, które mogą być powiązane z leczeniem psychiatrycznym bądź leczeniem uzależnień...

II GSK 727/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

i amunicji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 284), wszczął z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia M. B. wyżej opisanego pozwolenia, w związku z uzyskaniem informacji...
o prowadzeniu przeciwko M. B. postępowania karnego dotyczącego popełnienia czynów z art. 282 k.k. Z uzyskanych przez organ informacji wynikało, że [...] stycznia 2019 r...

II SA/Wa 714/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

, iż z uwagi na przeszłość zainteresowanego, nie daje on rękojmi przestrzegania bezpieczeństwa i porządku publicznego., Strona w przeszłości dopuściła się czynów...
i nieletnich. Ponadto w piśmie nr [...] z dnia [...] grudnia 2016 r., przesłanym przez KP w O. - [...] zawarto informację o fakcie posiadanych przez stronę w przeszłości...
1   Następne >   3