Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Wa 113/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-08

w [...] w przedmiocie wniosku z dnia 4 grudnia 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w [...] do rozpatrzenia...
wniosku skarżącej E. W. z dnia 4 grudnia 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej w części dotyczącej pkt 2 tego wniosku w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego...

II SAB/Wa 112/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-08

. w przedmiocie wniosku z dnia [...] października 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w P. do rozpatrzenia...
wniosku skarżącej E. W. z dnia [...] października 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej w części dotyczącej pkt 11 tego wniosku w terminie 14 dni od daty doręczenia...

II SAB/Wa 619/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-20

2016 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - A. Z. w skardze sporządzonej w dniu 12 sierpnia 2016 r. i skierowanej do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Warszawie, zarzucił Prezydentowi W. - Urząd Pracy W. bezczynność w rozpatrzeniu wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienia informacji publicznej., Skarżący...

II SAB/Wa 113/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

niejawnym sprawy ze skargi E. W. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w P. w przedmiocie wniosku z dnia 4 grudnia 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej...
publicznej z dnia 4 grudnia 2009 r., w zakresie którego skarżąca zarzuca bezczynność organowi. Nie ulega wątpliwości, iż żądanie udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Wa 38/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-09

sprawy ze skargi R.J. na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a - odrzucić skargę - Zgodnie...
w Warszawie skargę na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, tzn. dostępu do protokołów z posiedzeń Powiatowej Rady...

II SAB/Wa 619/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-23

wniosku z dnia 1 czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: - odrzucić zażalenie - Zarządzeniem z dnia 17 marca 2017 r. referendarz sądowy wezwał...

V SA/Wa 1171/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-06

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. E. Spółka z o.o. w W. na informację Prezydenta [...] z dnia [...] maja 2020 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy de...
na skrzynkę pocztową otrzymała informację, że pomoc de minimis nie może zostać jej przyznana., Pismem z ... lipca 2020 r. Skarżąca wniosła skargę na informację z ... maja...

II SA/Bd 1169/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-01-05

niejawnym sprawy ze skargi A. M. na pismo Powiatowego Urzędu Pracy w I. z dnia [...] 2004 r. Nr [...] w przedmiocie informacji o warunkach refundacji ze środków Funduszu...
stanowi wyłącznie informację o podpisaniu 31 sierpnia 2004 r. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy...

II SA/Bd 1097/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

niejawnym sprawy ze skargi A. C. na pismo Powiatowego Urzędu Pracy w G. z dnia [...] 2006 r., znak [...] w przedmiocie informacji, że wypowiedzenie umowy w sprawie...
[...] w przedmiocie informacji, że wypowiedzenie umowy w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej zostało sporządzone zgodnie z umową z dnia 10...

II SAB/Wa 58/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-25

. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej...
, na które służy zażalenie,, 4. inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa,, 4. a) pisemne...
1   Następne >   2