Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

VIII SAB/Wa 42/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

informacji publicznej z dnia [...] kwietnia 2016 r. Nr [...] 1) zobowiązuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W. do rozpatrzenia wniosku Polskiej Federacji Związkowej...
Społecznej w W. w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym:, Pismem z 22 kwietnia 2016 r...

VIII SAB/Wa 32/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

informacji publicznej z [...] kwietnia 2016 r. nr [...] 1) zobowiązuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W. do rozpatrzenia wniosku Polskiej Federacji Związkowej Pracowników...
w W. w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym:, Pismem z 22 kwietnia 2016 r. [...]Polska...

VIII SAB/Wa 41/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

informacji publicznej z dnia [...] kwietnia 2016 r. Nr [...] 1) zobowiązuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W. do rozpatrzenia wniosku Polskiej Federacji Związkowej...
Społecznej w W. w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym:, Pismem z 22 kwietnia 2016 r...

IV SAB/Po 219/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-20

Społecznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę w całości. Pismem z dnia [...] września 2021 roku M. W. (dalej również jako: 'skarżąca...
załatwienia wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia [...] sierpnia 2021 roku, który dotyczył decyzji wydanych na podstawie art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy...

I OSK 290/17 - Wyrok NSA z 2017-09-27

w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku do ponownego rozpoznania 2...
Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] w przedmiocie informacji publicznej, oddalił skargę., W wyroku tym Sąd powołał się na następujące ustalenia faktyczne i prawne sprawy...

II SAB/Bk 73/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-09-06

. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. do załatwienia...
, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, wniosku skarżącego J. G. z dnia [...] kwietnia 2015 roku, w terminie 14 dni od dnia...

II SAB/Bk 93/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-20

ze skargi J. G. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej...
w W. do załatwienia, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, wniosku skarżącego J. G. z dnia 29 lutego 2016 roku, w terminie 14 dni od dnia...

II SAB/Bk 169/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-26

. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej...
w W. do załatwienia w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wniosku skarżącego z dnia [...] czerwca 2016 roku w przedmiocie informacji...

II SAB/Sz 34/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-01-20

. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej zobowiązać Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do rozpatrzenia wniosku J. K...
. z dnia [...] r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. J. K. w dniu [...] r...

II SAB/Ol 104/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-27

Ośrodka Pomocy Społecznej w udzieleniu informacji publicznej I. oddala skargę; II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rzecz pełnomocnika...
w '[...]' w udzieleniu informacji publicznej w związku z jej wnioskiem z dnia '[...]'. Podała, że do dnia '[...]' nie otrzymała od organu żadnej odpowiedzi, jak też informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   13