Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SAB/Bk 69/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-31

i Modernizacji Rolnictwa w S. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę Fundacja 'P.' w B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę...
na bezczynność Kierownika Biura P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S. w przedmiocie informacji publicznej., Zarządzeniem...

II SAB/Op 31/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-23

i Modernizacji Rolnictwa w Kluczborku w przedmiocie informacji publicznej., W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia, 15 maja 2014 r. wezwano...
niejawnym sprawy ze skargi P. Z. na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kluczborku w przedmiocie informacji...

II SAB/Go 37/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-16

Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Wnosząc skargę R.J. uiścił wpis sądowy od skargi w kwocie 102 zł...

I SAB/Sz 4/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-20

rolnictwa ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania tych wniosków., 5...
rolnego ubiegającego się o pomoc i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5...

II SA/Ke 428/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-08-02

od daty otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu., W piśmie tym M. M. stwierdziła, że wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne, niezbędne do przekazania...
z Wojewódzkim Urzędem Pracy projektodawca nie miał możliwości złożenia skorygowanego wniosku w odpowiedzi na informację zawartą w piśmie z dnia 27 lutego 2012r...

III SAB/Wr 13/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-02

i mimo dwukrotnych wezwań, braków formalnych nie uzupełniono, organ pierwszej instancji wydał w dniu [...] r. pisemną informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania...
, że nie udzieliła żadnych informacji, czy pozostaje w związku małżeńskim, nie zgodziła się jednak ze stanowiskiem organu, że jest do tego zobligowana przepisami rozporządzenia...

I SAB/Lu 8/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

leśnej jakie wystąpiły w 2006 r., W odpowiedzi na skargę organ administracji publicznej wnosząc o jej odrzucenie ewentualnie o oddalenie skargi argumentował...
informacji dotyczących beneficjentów, których uprawy ucierpiały w wyniku suszy, celem oszacowania strat i udzielenia ewentualnej pomocy. Zauważył, iż komunikaty i pisma...

III SA/Po 515/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-09

października 2012 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I P- i D K na informację Kierownika Biura Powiatowego AR i MR w S z dnia r. nr w przedmiocie zawieszenia...
numeru identyfikacyjnego postanawia : odrzucić skargę Pismem z dnia 2 kwietnia 2012 r. strona skarżąca wniosła skargę na informację Kierownika Biura Powiatowego AR i MR w S...

II GSK 478/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

. sygn. akt III SA/Po 760/11 w sprawie ze skargi A. P. na informację Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w L. z dnia...
Administracyjny w P. odrzucił skargę A. P. na informację Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w L. z dnia [...] lutego 2011 r...

II GSK 2427/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

małżeńskim, powołując się w pierwszym rzędzie na przepis art. 51 ust. 1 Konstytucji RP, z którego wynika zobowiązanie jednostki do ujawnienia informacji jej dotyczącej...
jedynie na podstawie ustawy. Powołana norma konstytucyjna nie została naruszona, albowiem wymóg podania informacji, czy wnioskodawca w dniu składania wniosku o wpis do ewidencji...
1   Następne >   +2   +5   10