Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I OSK 349/13 - Wyrok NSA z 2013-06-07

. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt: II SA/Bd 502/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
z dnia [...] marca 2012 r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że wnioskiem z dnia 9 lutego 2012 r. Sekcja Krajowa...

SA/Sz 1714/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-25

. Nr [...] w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej o d d a l a skargę.- P. J. pismem z dnia [...] r. (data wpływu [...] r.) zwrócił się do Urzędu Skarbowego...
z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej jakie podatki, w jakiej wysokości i ich poszczególne składniki zapłacił A. B. zamieszkały w S., ul. [...] prowadzący działalność...

II SA/Bk 744/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-07

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla...
. (dalej powoływany jako 'Skarżący') zwrócił się do Naczelnika P. Urzędu Celno- Skarbowego w B. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1. Ile opinii z zakresu...

II SA/Bk 84/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-13

udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego w B. z dnia [...] listopada 2019...
-Skarbowego w B. (dalej: 'Naczelnik PUCS') o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prowadzonych w latach 2015-2018 postępowań karnych skarbowych oraz odpowiednio...

II SA/Bk 84/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-03-25

praw konsumenta. Tymczasem przedmiotowa sprawa dotyczy udzielenia informacji publicznej co do prowadzonych w latach 2015-2018 przez Naczelnika P. Urzędu Celno-Skarbowego...
Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie informacji...

II SA/Bk 372/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-06-04

w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Niezbędne elementy, które powinno zawierać...
, Jak stanowi art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje m.in. orzekanie w sprawach skarg na czynności z zakresu...

I SA/Bk 178/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-04-08

się na ochronę interesu publicznego. Wskazał, że poprzez wyłączenie dokumentów lub ich fragmentów ograniczono dostęp do informacji dotyczących danych osób oraz podmiotów...
, zawarte w art. 179 § 1 o.p. są warunkowane dwoma przesłankami: koniecznością ochrony informacji niejawnych albo koniecznością ochrony interesu publicznego. Pojęcie...

I SA/Bk 611/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-09

się z dokumentami zawierającymi dane osób trzecich i podmiotów oraz informacje ich dotyczące, wskazując na interes publiczny przejawiający się koniecznością ochrony tych danych...
publiczny'. Przyjąć zatem należy, że art. 179 § 1 o.p. ogranicza stronie postępowania podatkowego wgląd do dokumentów zawierających informacje chronione tajemnicą skarbową...

I SA/Bk 803/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-25

ich dotyczące, wskazując na interes publiczny przejawiający się koniecznością ochrony tych danych i informacji. Wskazać przy tym należy, że skarżąca miała dostęp...
zawierających informacje niejawne, a także innych dokumentów wyłączonych przez organ z akt sprawy ze względu na interes publiczny., Zgodnie art. 51 ust. 3 Konstytucji RP...

I SA/Bk 543/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-04

w Publicznym Rejestrze Panamy. Z informacji dostępnych publicznie wynika, że Panama nie podpisała traktatów o wzajemnej pomocy prawnej, o udostępnieniu informacji bankowej...
, czy transakcje pomiędzy Spółką a wyżej wymienionymi firmami brytyjskimi miały miejsce organ pierwszej instancji dokonał sprawdzenia w bazach Orbis i VIES. Informacje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100