Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych X

III SA/Kr 1196/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-15

2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006...
w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat (Dz. Urz. U.E. z dnia 2.2.2016 r., L...

III SA/Kr 1031/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-14

indywidualnej oraz przekazuje informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania (...),, - § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym 'Pracodawca zapewnia pracownikom...
) informację na temat: a) potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego b) choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej...

III SA/Kr 1281/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-27

k.p.a., gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. Odmowa przeprowadzenia...
dowodu z opinii biegłego na wniosek strony może nastąpić jedynie, gdy zachodzą przesłanki wskazane w art. 78 § 2 k.p.a., a mianowicie organ administracji publicznej...

III SA/Kr 1752/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-29

- cementowych znajduje się azbest chryzotylowy. Nie można natomiast zgodnie z posiadaną wiedzą, oceną stanu technicznego i brakiem informacji w dokumentacji źródłowej...
) stwierdzono duże uszkodzenia wymagające natychmiastowego zabezpieczenia. Opinia zawiera również adnotację, że w ostatnich latach nie zostały zgłoszone żadne informacje...