Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SAB/Wa 640/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

[...] czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. W piśmie z dnia [...] sierpnia 2019 r. I.K. (dalej także: 'skarżący' lub 'strona skarżąca...
') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan...

IV SAB/Gl 111/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-11

Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Okręgowego Inspektora Pracy w K. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r...
. wniósł o udostępnienie informacji publicznej w postaci tekstu 'Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników A Spółka Akcyjna w K.' z dnia [...] r., zarejestrowanego...

II SAB/Kr 218/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-06

udostępnienia informacji publicznej skargę oddala Pismem z dnia 2 września 2022 r. M. G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Okręgowego...
Inspektora Pracy w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Organowi zarzuciła naruszenie:, 1/ art. 1 ust. 1 u.d.i.p. poprzez jego błędne zastosowanie...

II SAB/Wa 163/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-24

wniosku z dnia [...] października 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Okręgowego Inspektora Pracy w W. do rozpatrzenia wniosku M. M z dnia...
[...] października 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu...

II SAB/Wa 55/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-07

wniosku z dnia [...] maja 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Główny Inspektor Pracy dopuścił się bezczynności w rozpatrzeniu wniosku skarżącego...
pocztą elektroniczną, I. K. (dalej: 'skarżący') wystąpił do Głównego Inspektora Pracy (dalej: 'GIP', 'organ') o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie...

II SAB/Sz 95/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-12

udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Okręgowego Inspektora Pracy w S. do rozpatrzenia wniosku K. P. z dnia [...] r. w zakresie udostępnienia protokołu...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 - dalej jako 'u.d.i.p.'), zwrócił się do Inspektor Pracy (dalej jako 'organ') o udostępnienie...

I OSK 2349/17 - Wyrok NSA z 2018-03-26

[...] lutego 2017 r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Głównego Inspektora Pracy z dnia [...] lutego...
., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu wskazano, że wnioskiem z dnia [...] maja 2016 r. M. M. wystąpił o udostępnienie informacji...

II SA/Gd 76/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-04-29

Okręgowego Inspektora Pracy z dnia 10 grudnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji...
jej następujących informacji publicznych:, 1) wykazu wszystkich kontroli przeprowadzonych w latach 2000 - 2008 w przedsiębiorstwach A w okręgu Państwowej Inspekcji Pracy (podmioty...

II SAB/Kr 107/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-05

Okręgowego Inspektora Pracy w K. do załatwienia wniosku F.B. z dnia 16 lipca 2011 r., w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w zakresie pkt 2-5 tego wniosku...
Pracy w K. o udostępnienie informacji publicznej., We wniosku zawarte były pytania (ujęte w pięciu punktach), dotyczące akt osobowych byłych pracowników 'A' S.A. Zakład...

I OSK 52/18 - Wyrok NSA z 2019-06-14

Inspektora Pracy w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od R. F. na rzecz Głównego...
o udostępnienie informacji publicznej, w punkcie pierwszym zobowiązał Głównego Inspektora Pracy do rozpatrzenia wniosku skarżącego z 17 grudnia 2016 r. o udostępnienie informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   76