Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

II SAB/Wa 60/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

i Nasiennictwa w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na rzecz...
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), wystąpił pismem z dnia [...] stycznia 2009 r. do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z wnioskiem...

II GSK 190/12 - Wyrok NSA z 2013-04-19

ochrony roślin dopuszczonych do obrotu za zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., W ocenie Sądu I instancji kwestionowanie przekazanych przez organ w trakcie postępowania dokumentów stanowiących...

VI SA/Wa 665/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-22

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) rejestr dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin stanowi informację publiczną...
teleinformatycznej pod nazwą Biuletyn Informacji Publicznej, w ramach którego każdy organ władzy publicznej obowiązany jest do oznaczenia informacji danymi określającymi...

IV SA/Wa 303/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-26

dopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej, który został stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznych...
do niego zasady jawności materialnej. Organ wskazał bowiem tylko na regulacje dotyczące informacji publicznej, a także na wątpliwości Skarżącego dotyczące prawdziwości...

II OSK 2794/12 - Wyrok NSA z 2014-04-15

ochrony roślin publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej, który został stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznych wszystkim zainteresowanym...
, art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia, 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu...

IV SA/Wa 538/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

skarżąca Spółka miała możliwość uzyskania informacji o wielkości opakowań środka w trybie dostępu do informacji publicznej., P. sp. z o.o. zaskarżyła decyzję Głównego...
opakowań, ponieważ informacje te nie zostały podane do wiadomości publicznej, za sprawą niewłaściwej implementacji przez polskiego prawodawcę art. 57 ust. 1 i 2...

IV SA/Wa 2775/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-08

nr 1107/2009, Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.minrol.qov.pl., W świetle dokonanych przez organ ustaleń, które należy uznać za prawidłowe, a także mając...
oraz organu I instancji, którzy jako organy administracji publicznej winni mieć na uwadze słuszny interes obywateli, tak aby racjonalne rozstrzygnięcia organów pogłębiały...

IV SA/Wa 3357/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-09

Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w [...] informacji wykraczających poza dane publiczne, a w szczególności brak jest podstaw prawnych do przekazywania danych objętych...
sankcyjnej, nie wziął pod uwagę informacji dostępnych do wiadomości publicznej w zakresie możliwości wskazywania przez klienta pozycji spotu w bloku reklamowym oraz wyboru bloku...

I OSK 998/18 - Wyrok NSA z 2018-11-08

. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.) i art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji...
, art. 15 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jednocześnie...

I OSK 163/15 - Wyrok NSA z 2016-12-06

zadania publiczne albo z przysługiwaniem wnioskodawcy interesu prawnego w uzyskaniu danych. Natomiast udzielenie informacji na podstawie art. 24 ust. 4 w zw. z ust. 2...
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji z ewidencji gruntów i budynków oddala...
1   Następne >   +2   +5   11