Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X
  • Symbol

I OSK 557/13 - Wyrok NSA z 2013-07-05

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 marca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 9 listopada 2012 r., sygn. akt: II...
z dnia 1 marca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., J.K., w formie...

II SA/Wa 3141/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-04

z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, utrzymaną nią w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego...
r. wniosła do [...] WIOŚ, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej o udzielenie informacji nt. pism wychodzących z WIOŚ w [...] w terminie...

II SA/Wa 1406/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Przedsięwzięcie pod nazwą...
i Gospodarki Wodnej o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1) umowy o dofinansowanie Projektu pn.: [...];, 2) wszystkich załączników do ww. umowy...

IV SAB/Wa 554/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-28

Stowarzyszenia [...] z dnia [...] grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2...
one informacji publicznej. W ocenie organu skoro wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej, to nie podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach...

II SAB/Wa 722/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-20

udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia [...] września 2018 r. 1. stwierdza, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska dopuścił się bezczynności, 2. stwierdza...
w Warszawie skargę na bezczynność Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (zwanego dalej: 'Głównym Inspektorem') w rozpatrzeniu jego wniosku o udostepnienie informacji publicznej...

II SAB/Wa 7/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-31

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do rozpoznania...
wniosku skarżącego G. S. z dnia [...] października 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pkt 2, 3, 4, 5 i 6 wniosku w terminie 14 dni od dnia...

II SAB/Wa 306/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-02

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] marca 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej w części dotyczącej...
i Doradców Podatkowych zwrócił się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w [...] o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1...

II SAB/Łd 69/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-09-19

Ochrony Środowiska w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
[...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżąca wyjaśniła, że pismem z 21 maja 2019 r. wezwała ww. organ...

II SAB/Op 15/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-30

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska...
ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczne] (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), o udzielenie informacji dotyczącej:, - kosztów...

II SAB/Wa 548/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-14

Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska...
2021 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W sprawie ustalony został następujący stan faktyczny., Pismem z dnia 14 stycznia 2021 r. P. W., reprezentujący R...
1   Następne >   +2   +5   +10   100