Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II SAB/Wa 55/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

Nadzoru Budowlanego w Powiecie [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2011 r. E. i R. W. zwrócili...
się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie [...], w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z żądaniem udostępnienia do wglądu materiałów postępowania...

II SAB/Kr 215/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-14

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. do wydania w terminie 14 dni aktu lub dokonania...
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki wniosek o udostępnienie w drodze ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

IV SAB/Gl 11/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-12

Budowlanego w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym...
z dnia 8 września 2016 r., w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (obecnie tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, w skrócie...

II SAB/Wa 772/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-11

w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...
informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny., Wnioskiem z dnia [...] maja 2021 r. skarżący K. R., powołując...

IV SAB/Wr 41/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-27

.' na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dz. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru...
Budowlanego w Dz. (PINB) o udostępnienie informacji publicznej w postaci akt wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez PINB w Dz...

II SAB/Wa 199/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-27

dla [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] grudnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2021 r. S. G. prowadzący...
działalność gospodarczą '[...]', reprezentowany przez radcę prawnego wniósł do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] o udostępnienie informacji publicznej w trybie...

IV SAB/Wr 235/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-12

, nie mają waloru informacji publicznej i tym samym nie są objęte zakresem przedmiotowym ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę w całości. Wnioskodawca 'A' S.A. z siedzibą w S. (dalej: skarżący...

II SAB/Kr 183/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-06

Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej; skargę oddala W dniu 5 lipca 2011 r. Stowarzyszenie [...] złożyło pocztą elektroniczną...
do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w K. wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Stowarzyszenie zażądało udostępnienia 'kserokopii dokumentacji przebiegu...

I OSK 3017/15 - Wyrok NSA z 2017-08-29

Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. o udzielenie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. zobowiązuje...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] do rozpatrzenia wniosku P.B. z dnia 19 listopada 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej - w terminie 14 dni od dnia...

IV SAB/Gl 6/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-16

w I. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie informacji publicznej zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. do załatwienia...
wniosku skarżącego z dnia [...]r. w zakresie dotyczącym udzielenia informacji publicznej w terminie jednego miesiąca Wnioskiem z dnia [...] r. Zakłady A Sp. z o.o....
1   Następne >   +2   +5   +10   100