Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

II SAB/Kr 99/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-02-05

wniosek o udostępnienie informacji publicznej: czy w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. miały miejsce sytuacje zaniechania kontroli krzyżowej...
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami)., [...].2006 r. firma 'P.' zwróciła...

III SA/Wa 3281/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-09

do informacji publicznej oraz zasobów danych osobowych (wyrok WSA w Warszawie z 26 lipca 2006r. sprawa o sygn. akt II SA/Wa 776/06)., Z powyższego wynika, że odpowiedź, organu...
w terminie zakończono pismem GIKS z [...] sierpnia 2008r. Organ wskazał, ze przepisy prawne nie regulują kwestii możliwości udostępnienia informacji stanowiących tajemnica...

III SA/Wa 609/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-17

wezwania, nie złożył oświadczenia o stanie majątkowym na dzień 1 stycznia 1998 r., a zatem stan posiadania małżonków na ten dzień ustalono w oparciu o informacje z banków...
Bank nadesłał już informację, z której wynika, iż nie posiada danych o podmiocie przekazującym pieniądze. Bank, z którego nastąpił przelew podał bowiem, że wpłaty dokonał...

III SA/Wa 610/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-17

wezwania, nie złożył oświadczenia o stanie majątkowym na 1 stycznia 1998 r., a zatem stan posiadania małżonków na ten dzień ustalono w oparciu o informacje z banków i domów...
mogliby uzyskać te dane, skoro Bank nadesłał już informację, z której wynika, iż nie posiada danych o podmiocie przekazującym pieniądze. Bank, z którego nastąpił przelew...

III SA/Wa 3204/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-28

i składania informacji. Postawę taką uzasadniał pobytem w areszcie śledczym, czym argumentował utrudniony dostęp do żądanych dokumentów i informacji...
skarbowych, jednostek administracji samorządowej, prokuratury, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, banków i instytucji finansowych oraz innych organów kontroli...

III SA/Wa 3205/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-28

do wyjaśnień i składania informacji. Postawę taką uzasadniał pobytem w [...], czym argumentował utrudniony dostęp do żądanych dokumentów i informacji, jak również zasłaniał...
, jednostek administracji samorządowej, prokuratury, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, banków i instytucji finansowych oraz innych organów kontroli skarbowej...

III SA/Wa 2817/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-17

zgromadzonego na ten dzień mienia przez małżonków W. na podstawie zebranych informacji z banków i domów maklerskich potwierdzonych stosownymi wyciągami, aktów notarialnych...
. przez małżonków W. organ wyliczył na kwotę ... zł., Na podstawie zgromadzonych przez organ kontroli informacji o rachunkach bankowych i inwestycyjnych, które małżonkowie...

I SA/Wr 758/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-28

spółki cywilnej A w wysokości o [...]wyższej od dochodu wykazanego w informacjach PIT-B. Określenie wyższego dochodu wynikało z:, 1. ustalenia przychodów z tytułu...
materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego w wysokości [...]tj. wyższego o [...]od zadeklarowanego dochodu zwolnionego, wykazanego w informacjach PIT-C...

I FSK 1340/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

dopóki nie otrzyma żądanych informacji. Jednocześnie nigdy nie wniósł on żadnych zastrzeżeń i wątpliwości do przedłożonych przez Spółkę dokumentów, jak również nie żądał...
wyczerpania zwyczajnych źródeł informacji. W okolicznościach to uzasadniających, organ kierował także ponaglenia, gdy zbyt długo nie uzyskiwał oczekiwanych informacji...

III SA/Wa 2816/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-17

przez małżonków W. na podstawie zebranych informacji z banków i domów maklerskich potwierdzonych stosownymi wyciągami, aktów notarialnych dotyczących posiadanego mienia...
na kwotę ... zł., Na podstawie zgromadzonych przez organ kontroli informacji o rachunkach bankowych i inwestycyjnych, które małżonkowie W. posiadali w kraju, ustalono...
1   Następne >   +2   +5   9