Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kolejnictwa X

II SAB/Ol 62/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-20

informacji publicznej I. zobowiązuje Związek Szachowy w O. do rozpoznania wniosku strony skarżącej z dnia '[...]' w pkt '[...]'oraz pkt '[...]' w zakresie uchwał z protokołami...
'[...]' (dalej: 'Skarżąca') 20 lipca 2020 r. zwróciła się do '[...]'Związku '[...]' (dalej: 'Związek', 'organ') z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej polegającej...

I OZ 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-30

udostępnienia W. A. informacji publicznej prowadziła Rada Nadzorcza spółki [A] Spółka Akcyjna. Dodatkowo zaskarżony organ podniósł, iż na wystąpienia W. A. odpowiedzi...
udzielał przewodniczący Rady Nadzorczej [A] S.A., informując, iż żądane dokumenty nie stanowią informacji publicznej, a w sprawie nie została wydana decyzja administracyjna...

II SA/Ol 949/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-09

skarżącej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W skardze wniesiono: nakazanie organowi wykonania wyroku, wymierzenie organowi grzywny stosownie do art. 154 § 6...
w Olsztynie zobowiązał Związek Szachowy do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 20 lipca 2020 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oraz zwrotu kosztów...