Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

II SAB/Ke 47/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-03

Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. J. Z., wnioskiem z dnia 6...
-Spożywczych w K. (dalej też jako 'Wojewódzki Inspektor') o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wysokości przyznanych i wypłaconych nagród w podziale na okresy...

II SAB/Kr 167/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-28

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania do wydania...
informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku;, 2) uznanie na podstawie art. 149 § 1 zd. 2 p.p.s.a., że bezczynność miała miejsce...

II SA/Wa 1296/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-30

[...] na decyzję Głównego Inspektora [...] z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
elektronicznej, złożyło do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie listy firm ukaranych...

III SA/Gl 739/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-03

'specjalista do spraw informacji i ewidencji Wydziału Nadzoru'. Ogłoszenie o konkursie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 12 sierpnia 2020 r. Natomiast...
' wydanie 5 (obowiązująca od 1.08. 2013 r.) nie przewiduje powiadomienia kandydata o negatywnym rozpatrzeniu jego oferty. Powyższa procedura stanowi informację publiczną...

VI SA/Wa 1570/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-14

o udostępnienie informacji publicznej (k. 5). Zażądał on udostępnienia kserokopii korespondencji prowadzonej przez ten organ z [...] Wojewódzkim Inspektorem Jakości...
informacji publicznej i zażądał udostępnienia kserokopii korespondencji prowadzonej przez PLW z [...]WIJHARS w sprawie ustalenia czy podmioty: A. sp. z o.o. i A. J. P...

VI SA/Wa 1569/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-07

wystąpił w dniu 8 lipca 2019 r. do PLW z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (k. 5). Zażądał w nim udostępnienia kserokopii korespondencji prowadzonej...
z treścią tego pisma, Skarżący wystąpił z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej i zażądał udostępnienia kserokopii korespondencji prowadzonej przez PLW...

III SA/Gd 1046/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-01

artykułów rolno-spożywczych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 oraz dane zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http...
administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona., W świetle wyżej wskazanej regulacji sąd...

VI SA/Wa 790/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304 z 22 listopada 2011 r...
prawidłowego oznakowania polegającego na podaniu informacji o warunkach przechowywania bezpośrednio po informacji 'Najlepiej spożyć przed' oraz poprzedzeniu wykazu...

VI SA/Wa 789/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304 z 22 listopada 2011 r...
prawidłowego oznakowania polegającego na podaniu informacji o warunkach przechowywania bezpośrednio po informacji 'Najlepiej spożyć przed' oraz poprzedzeniu wykazu składników...

VI SA/Wa 2214/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-04

.), który stanowi, że: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa...
, lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności., Organ II instancji ocenił...
1   Następne >   +2   +5   +10   35