Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

II SAB/Wa 706/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-21

wniosku z dnia [...] września 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia [...] września 2021 r. K. W. (dalej: 'wnioskodawca', 'skarżący...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.), dalej: 'u.d.i.p.', następujących danych:, 1) nagrania lub - jeżeli nie zostało ono sporządzone - notatek służbowych...

IV SAB/Wr 204/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-20

. Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę w całości. P. S. (dalej: skarżący) powołując się na przepisy...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm., dalej u.d.i.p.), wnioskiem z dnia 6 września...

II SAB/Op 57/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-10-14

w O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w O. do załatwienia wniosku K. P. z dnia 20 czerwca 2021 r...
Inspektora Farmaceutycznego w O. (zwanego dalej w skrócie: [...]WIF lub organem) w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie...

II SAB/Op 60/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-24

postępowania przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej...
przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu, zwanego dalej organem, w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Skarga wniesiona została...

II SAB/Kr 127/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-11

Krakowskiej Izby Adwokackiej w zakresie udzielenia informacji publicznej na wniosek z dnia 27 grudnia 2021r. I. zobowiązuje Rzecznika Dyscyplinarego Krakowskiej Izby Adwokackiej...
do wydania aktu lub dokonania czynności w przedmiocie wniosku skarżącego P. D. o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 grudnia 2021r. w terminie 14 dni; II. stwierdza...

III OSK 7721/21 - Wyrok NSA z 2024-03-08

. na bezczynność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 17 marca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
także jako: organ) do rozpoznania wniosku P. S. (dalej także jako: skarżący) z dnia 17 marca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty...

II SA/Wa 11/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić...
w Warszawie skargę na czynność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie umieszczenia i odmowę usunięcia ze stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej...

I OSK 1008/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 20 listopada 2018 r., sygn. akt IV SAB/Wr 204/18, Wojewódzki Sąd...
udostępnienia informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że skarżący powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

II SAB/Op 56/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-26

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z 19 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie zwykłe A z siedzibą...
i art. 4 ust. 1 w zw. z art. 1 ust.1, art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r...

II SA/Wa 116/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Głównego...
. 23 ze zm. - dalej: 'k.p.a.') w związku z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764...
1   Następne >   +2   +5   +10   100