Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II SAB/Gd 138/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-24

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie miała miejsca...
w S. z dnia 12 marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, 3. oddala wniosek o wymierzenie organowi grzywny, 4. zasądza od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...

IV SAB/Po 182/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-06

Konserwator Zabytków w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Generalny Konserwator Zabytków do załatwienia wniosku T...
udzielenia informacji publicznej wraz z wnioskiem o wymierzenie organowi grzywny., W skardze na podstawie art.3 § 2 pkt 8, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

II SAB/Po 33/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-11

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; postanawia 1. Umorzyć postępowanie 2. Zwrócić skarżącemu kwotę 100 zł (sto zł) uiszczonego wpisu od skargi (-) E. Podrazik...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Pismem z dnia [...] kwietnia 2011 r. skarżący cofnął skargę. Cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne, dopuszczalne...

II SO/Gd 9/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-12-22

sprawy z wniosku A w S. o wymierzenie grzywny . Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków . z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej...
. na bezczynność w sprawie dotyczącej udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami sprawy., W odpowiedzi na wniosek Wojewódzki Konserwator Zabytków...

IV SAB/Wr 65/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-30

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. O. na bezczynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić...
skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi...

I OZ 1287/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi B.J. na bezczynność Konserwatora Zabytków Miasta S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia oddalić...
Górskiej i Doroty Jadwiszczok od rozpoznawania niniejszej sprawy w przedmiocie bezczynności Konserwatora Zabytków Miasta S. w zakresie dostępu do informacji publicznej...

II SO/Gd 9/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-01-27

nieprzekazania skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić zażalenie. Wojewódzki Konserwator Zabytków (dalej KWZ) wniósł zażalenie...
na postanowienie Sądu wymierzające mu grzywnę za nieprzekazanie skargi Stowarzyszenia na bezczynność w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej., Przedmiotowe...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-07-16

Wniosek A. Z. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku A. Z. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w trybie art. 55 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanawia odmówić częściowego zwolnienia wnioskodawcy od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-11

Wniosek A.Z. o wymierzenie grzywny W. Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w trybie art. 55 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanawia odrzucić wniosek.

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-06

ubiegający się o przyznanie prawa pomocy musi wykazać, tj. należycie udokumentować swoją sytuację materialną, gdyż to na podstawie przekazanych przez niego informacji Sąd...
, które wnioskodawca podaje nie znajdują pokrycia, w aktach sprawy lub pozostają w sprzeczności z zawartymi tam informacjami o stanie majątkowym, istnieją podstawy do odmowy...
1   Następne >   +2   5