Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

I OSK 83/10 - Wyrok NSA z 2010-04-16

Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 2009 r. sygn. akt IV SAB/Wr 48/09 w sprawie ze skargi J. K. na bezczynność S. O. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej...
do załatwienia wniosku skarżącego J. K. z dnia 26 stycznia 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydania kserokopii decyzji administracyjnej z dnia...

II SAB/Wa 4/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-31

rozpoznania punktu 2 i 3 wniosku z dnia [...] grudnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do rozpatrzenia...
punktu 2 wniosku z dnia [...] grudnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2...

I OSK 440/10 - Wyrok NSA z 2011-01-13

określonego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nie stanowiło bezprawnej ingerencji w prywatność skarżącego. Wydanie decyzji...
, iż gdy sprawa dotyczy udostępnienia danych osobowych, mających jednocześnie charakter informacji publicznej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powinien uznać...

II SA/Wa 1813/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

Danych Osobowych z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), dalej: 'u.d.i.p.', utrzymał w mocy własną decyzję z dnia...

II SA/Wa 2821/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

ewidencji partii politycznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w [...] z siedzibą [...] przy ul. [...], pod adresem [...]., Decyzja...
jego danych osobowych w zakresie adresu zamieszkania zawartego w ewidencji partii politycznej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w [...], pod adresem...

II SA/Wa 1434/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

też, że strona www.trybunal.gov.pl pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
z 2014 r. poz. 782), a orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stanowią informację publiczną w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy. Zamieszczanie orzeczeń TK na ww...

I OSK 194/08 - Wyrok NSA z 2008-09-18

odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Uzasadnienie., Wyrokiem z dnia 19 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 1487/07, Wojewódzki Sąd...
[...], nr [...] odmawiającą uwzględnienia wniosku J. M. z dnia [...], złożonego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Wyrok wydany został w następujących...

I OSK 769/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Osobowych z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 grudnia 2011 r...
2011 r., nr [...], w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Z. F. złożył...

II SA/Wa 1487/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Osobowych z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją...
., złożonego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej., W uzasadnieniu powyższej decyzji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podniósł, że w dniu 28 maja...

II SAB/Wa 630/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-09

wniosku z dnia [...] sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - W. P. wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2017 r. zwrócił się do Generalnego...
Inspektora Ochrony Danych Osobowych o podanie - w ramach dostępu do informacji publicznej - informacji 'dlaczego jest brak możliwości wpisania w rejestrze eGIODO konkretnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100