Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I OSK 2111/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od A. L. na rzecz Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej...
w Szczecinie, powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniósł o udzielenie mu informacji poprzez odpowiedź na pytanie: 'w ilu przypadkach...

I OSK 583/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

Skarbowej z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od A. L. na rzecz Generalnego...
., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej, oddalił skargę., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Generalny Inspektor Kontroli...

I OSK 3254/15 - Wyrok NSA z 2017-10-27

ze skargi M. I. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala...
. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd podał następujący stan faktyczny i prawny:, M. l. [...] listopada 2014 r...

I OSK 2577/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od A.L. na rzecz Generalnego Inspektora...
udostępnienia informacji publicznej oddalił skargę., Przedmiotowy wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Dyrektor Urzędu Kontroli...

I OSK 8/14 - Wyrok NSA z 2014-06-10

. nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną 2) zasądza od G. L., C. i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w [...] na rzecz Generalnego...
Skarbowej, z dnia [...] marca 2013 r. nr [...], w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej, oddalił skargę. U postaw rozstrzygnięcia Sądu legły następujące...

I OSK 143/14 - Wyrok NSA z 2014-12-18

[...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Pismem z dnia 6 grudnia 2012 r., przesłanym drogą...
do informacji publicznej, o udostępnienie informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie, w ilu przypadkach wszczęte przez Urząd Kontroli Skarbowej...

I OSK 2787/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

Skarbowej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od A.L. na rzecz Generalnego...
odmowy udostępnienia informacji publicznej., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., A.L. wnioskiem z dnia 6 grudnia 2012 r. skierowanym...

I OSK 2811/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

Komandytowa z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. oddala...
Komandytowa z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej...

I OSK 2721/13 - Wyrok NSA z 2014-06-12

Skarbowej z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od A.L. na rzecz Generalnego...
we Wrocławiu z dnia [...] stycznia 2013 r., którą to decyzją odmówiono A.L. udostępnienia informacji publicznej w zakresie określonym przez niego we wniosku z dnia [...] grudnia...

I OSK 1313/14 - Wyrok NSA z 2015-05-13

. (dalej jako Spółka) wystąpił do Dyrektora UKS w Opolu, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie...
informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie, w ilu przypadkach wszczęte przez Urząd Kontroli Skarbowej postępowania karne skarbowe spowodowały zawieszenie...
1   Następne >   3