Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

I OSK 175/13 - Wyrok NSA z 2013-04-05

Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 1/ uchyla zaskarżony...
na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania...

II SAB/Wa 245/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-24

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 21 maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 1. zobowiązuje Głównego Geodetę Kraju...
do rozpatrzenia wniosku skarżącej z dnia 21 maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku...

II SA/Wa 1024/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

[...] z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną...
: 'Spółka', 'skarżąca') na decyzję Głównego Geodety Kraju (dalej: 'organ') znak: [...] z dnia [...] marca 2019 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...

II SA/Wa 1043/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-29

z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną...
, które miałyby zostać udostępnione. W odniesieniu do pkt 2 omawianego wniosku, organ wskazał, iż żądanie to nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1...

II SA/Wa 2088/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-15

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Głównego Geodety Kraju na rzecz [...] z siedzibą w Z. kwotę...
zwróciło się do Głównego Geodety Kraju o udostępnienie informacji publicznej w postaci:, - przekazania pełnej, kompletnej informacji dotyczącej przygotowania i realizacji...

II SA/Wa 344/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną...
. nr [...], wydaną na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016...

II SA/Wa 342/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną...
. nr [...], wydaną na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016...

II SA/Wa 343/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

z siedzibą w [...] na decyzję Głównego Geodety Kraju z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną...
. nr [...], wydaną na podstawie art. 104 k.p.a. oraz art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016...

I OSK 1855/14 - Wyrok NSA z 2015-09-30

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 25 września 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną 2) odstępuje od zasądzenia od Stowarzyszenia...
679/13 oddalił skargę P.S. (dalej skarżący) na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie dostępu do informacji publicznej objętej wnioskiem skarżącego z 25 września...

II SA 4495/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-07

z dnia [...] listopada 2003 r. nr [...] w przedmiocie: udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę Stan sprawy przedstawiał się następująco:, Pan W. F...
udostępnienia informacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), o prowadzonym postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   29