Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

I OSK 1139/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

/Po 92/14 w sprawie ze skargi K.W. na bezczynność Dziekana Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
elektroniczną, o udostępnienie informacji publicznej: kopii protokołu Komisji Konkursowej z posiedzenia w dniu 12 września 2014 r., która oceniała kandydatów na stanowisko...

I OSK 2944/16 - Wyrok NSA z 2018-10-23

Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
Budownictwa i Architektury Uniwersytetu T. w S. do rozpoznania wniosku S. P. z dnia [...] maja 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oraz stwierdził, że organ...

I OSK 1281/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

Sprawa zatrudnienia nauczyciela akademickiego stanowi sprawę publiczną, a zatem informacje jej dotyczące są zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r...
. o dostępie do informacji publicznej informacją publiczną. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.), Sędzia NSA...

IV SAB/Po 91/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dziekana [...] Uniwersytetu [...] do załatwienia wniosku M. S. z dnia [...] września 2014 r. w terminie 14...
Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Dziekana [...] skargę na bezczynność Dziekana [...] w przedmiocie nieudostępnienia w wymaganym terminie informacji publicznej...

IV SAB/Po 92/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dziekana [...] Uniwersytetu [...] do załatwienia wniosku K. W. z dnia [...] października 2014r. w terminie...
[...] wpłynął wniosek K. W. (dalej jako Wnioskodawca, Strona, Skarżący), wniesiony drogą elektroniczną, o udostępnienie informacji publicznej: kopii protokołu Komisji Konkursowej...

II SAB/Sz 110/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-27

udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. A. K., reprezentowana przez adwokata, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S., skargę na bezczynność, w zakresie...
udostępnienia informacji publicznej przez Dziekana Wydziału, zwany dalej również 'podmiotem zobowiązanym'., W uzasadnieniu skargi wskazała, że wnioskiem, złożonym...

II SAB/Sz 42/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-11

.' w W. na bezczynność Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska [...] Polska...
- który ma charakter pisemny - stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu dopiero po zatwierdzeniu go przez Radę Wydziału i podpisaniu przez przewodniczącego...

II SAB/Ol 19/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-28

. na bezczynność Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w udzieleniu informacji publicznej 1. zobowiązuje Dziekana Wydziału Prawa i Administracji do rozpatrzenia wniosku...
. B. wystąpił do Dziekana Wydziału Uniwersytetu (dalej jako: Dziekan), za pomocą poczty elektronicznej, o udostępnienie informacji publicznej o wskazanej treści, tj...

II SAB/Sz 68/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-09

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W dniu [...] r. K. G. drogą mailową, powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej, złożył do Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu wniosek o udostępnienie informacji w postaci upoważnień wystawionych przez Radę...

I OSK 3149/18 - Wyrok NSA z 2019-06-07

Wydziału [..] Uniwersytetu [..] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 11...
udostępnienia informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wnioskiem z dnia 7 listopada 2017 r. Stowarzyszenie [..] z siedzibą...
1   Następne >   +2   +5   8