Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

II SAB/Ol 86/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-16

A na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w udostępnieniu informacji publicznej 1. zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia A z dnia...
A na bezczynność organu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w związku z nieudostępnieniem informacji publicznej, o którą skarżący wnosił za pośrednictwem maila...

II SAB/Kr 137/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 26 maja 2021 r. I. zobowiązuje Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej do wydania w terminie 14 dni aktu lub dokonania...
publicznej - następujących informacji dotyczących adw. B. A. prowadzącej Kancelaria w D. ul. [...] cyt.:, '1. Informacje o przebiegu drogi zawodowej...

I OSK 447/15 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

B.B. na bezczynność Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. uchylić zaskarżony wyrok...
elektronicznej., Odpowiadając na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w dniu 30 stycznia 2014 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wicedziekan...

III OSK 1076/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

II SAB/Wa 338/18 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] na bezczynność Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala...
rozpoznania wniosku Stowarzyszenia z dnia 27 marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi Stowarzyszenie wskazało, że w dniu 27 marca 2018 r...

II SAB/Bd 22/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-13

niejawnym sprawy ze skargi B. B. na bezczynność [...]Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. B. B...
., dalej 'skarżący', wnioskiem z dnia [...] stycznia 2014 r. zwrócił się drogą elektroniczną do Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Lu 175/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-22

B. K. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Okręgową [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Okręgową...
Adwokackiej zarzucając, że Rada dotychczas nie rozpatrzyła jego wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sprawozdania z działalności Rady., Z akt sprawy wynika...

I OSK 1644/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

informacji publicznej postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wnioskiem z dnia 12 stycznia 2015 r. Fundacja B. we W. (dalej skarżąca) zwróciła się do Okręgowej Rady...
one informacji publicznej ., Pismem z dnia 27 stycznia 2015 r. skarżąca fundacja wystąpiła do ORA z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, podnosząc, że odmowa udostępnienia...

IV SAB/Gl 32/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-30

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.B. (B.) na bezczynność Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w C. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę...
w C. w przedmiocie informacji publicznej. Skarżący wskazał, że wnioskiem z dnia 7 stycznia 2014r. zwrócił się drogą elektroniczną do organu o udostępnienie informacji...

II SAB/Po 15/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-26

informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę (-) E. Podrazik II SAB/Po 15/14, UZASADNIENIE, Pismem z dnia [...] stycznia 2014 r. B. B. wniósł skargę na bezczynność...

II SAB/Ke 8/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-28

ze skargi B. B. na bezczynność Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w K. w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. Zarządzeniem z 28 lutego...
1   Następne >   3