Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SAB/Gd 198/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-18

B. P. na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. oddala skargę, 2. przyznaje radcy prawnemu T. J. od Skarbu Państwa...
Karnego o umożliwienie zapoznania się z informacjami publicznymi publikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej, precyzując, że wnosi o umożliwienie zapoznania się z: 1...

II SAB/Sz 53/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-08-31

w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. na rzecz radcy prawnego...
. pismem z dnia [...] r., zwrócił się do Dyrektora Zakładu Karnego w G., o udzielenie informacji publicznej, w formie papierowej, poprzez udostępnienie i okazanie...

IV SAB/Wr 202/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-18

. na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Zakładu Karnego w S. do rozpoznania punktu 1 wniosku...
do organu [...]maja 2020 r.) skargę na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w S. (dalej także jako 'organ') w zakresie udostępnienia informacji publicznej, o którą wystąpił...

II SAB/Wa 947/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-02

w przedmiocie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Skarżący R. S. pismem z dnia [...] sierpnia 2015 r. zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby...
Więziennej, w oparciu o art. 37 ust. 1 i art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 i art. 4 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Lu 74/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-13

publicznej I. stwierdza, że D. dopuścił się bezczynności w sprawie wniosku z 12 maja 2021 r. o udzielenia informacji publicznej, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała...
miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zobowiązuje D. do rozpatrzenia wniosku R. S. z dnia 12 maja 2021 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia...

II SAB/Gd 102/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-03

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. R. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Dyrektora Zakładu...
Karnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarga wniesiona została w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Skarżący pismem z dnia...

II SAB/Go 186/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-02

Karnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Zakładu Karnego do załatwienia pkt 1 wniosku skarżącego R.A. z dnia [...] r...
. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, II. stwierdza, że Dyrektor Zakładu Karnego...

II SA/Wa 1344/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-15

Służby Więziennej z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia przetworzonej informacji publicznej oddala skargę Dyrektor Generalny Służby...
. informacji publicznej przetworzonej., W podstawie prawnej decyzji wskazano art. 138 § 1 pkt 1 Kpa oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SAB/Bk 177/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-02-26

. na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. do załatwienia...
wniosku o udostępnienie informacji publicznej z [...] lipca 2020 r., Z akt sprawy wynika, że wnioskiem z [...] lipca 2020 r. skarżący zwrócił się do ww. organu formułując...

IV SAB/Wr 24/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-29

Dyrektora Zakładu Karnego nr [...] we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Zakładu Karnego nr [...] we W. do rozpoznania pkt 1 i 3...
.) o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:, 1) podania w liczbach jaka ilość osób skazanych z podgrupą R2 trafiła do Zakładu Karnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   58