Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I OSK 2022/14 - Wyrok NSA z 2015-10-16

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt IV SAB/Wr 11/14...
udostępnienia informacji publicznej w pkt I. zobowiązał Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu do rozpoznania wniosku skarżącej...

II SAB/Rz 70/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-10

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w przedmiocie udzielenia informacji publicznej -skargę oddala- Przedmiotem skargi A. W. jest bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy...
w [...] dotycząca udostępnienia informacji publicznej. W oparciu o przesłane do Sądu dokumenty ustalono, że w dniu 4 maja 2015 r. A. W. przesłała pocztą elektroniczną...

IV SAB/Wr 11/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-05-08

. na bezczynność Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Dolnośląskiego...
. A. z siedzibą w L. powołując się na przepis art.61 Konstytucji R.P. oraz art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwróciła się do Dyrektora D. Wojewódzkiego...

II SAB/Po 39/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-19

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; I. zobowiązuje organ do rozpoznania wniosku J.K. z dnia [...] 2011 r. w trybie przepisów...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy II. zasądza...

III SA/Gl 120/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-26

Urzędu Pracy w K. z dnia [...] r. nr [...] przedmiocie informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K. kwotę 200...
. nr [...], umorzył postępowanie w sprawie udzielenia [...] (dalej: strona, wnioskodawca ) informacji publicznej przetworzonej, zgodnie z wnioskiem z 13 października 2019 r. w zakresie...

I OSK 56/16 - Wyrok NSA z 2017-11-16

Urzędu Pracy w Rzeszowie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej skargi na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu...
jest bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dotycząca udostępnienia informacji publicznej. W oparciu o przesłane do Sądu dokumenty ustalono...

I OSK 1734/11 - Wyrok NSA z 2011-12-07

. na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 31 maja 2011 r., sygn...
przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej...

II SAB/Ol 14/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-22

Urzędu Pracy w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje organ do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 16 grudnia 2021 roku w terminie 14 dni od zwrotu akt...
Z. K. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na bezczynność Dyrektora [...] (organ) przez nieudzielenie informacji publicznej...

II SAB/Ol 72/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-08-13

. na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy do rozpoznania wniosku skarżącego...
z dnia '[...]' w punkcie 4, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego orzeczenia wraz z aktami sprawy; II...

II SA/Rz 602/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-09-07

. (data wpływu do Organu - 20 stycznia 2022 r.) skarżąca zwróciła się do Dyrektora Urzędu Pracy w [...] o udostępnienie informacji publicznej, poprzez udostępnienie...
przedstawiane przez wnioskodawców nie podlegają udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   27