Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

II SAB/Bd 42/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

. w W. na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B...
') o przekazanie w oddzielnej korespondencji, drogą elektroniczną informacji publicznej obejmującej:, 1) upomnienia nałożone przez Dyrektora UKS w latach 2006-2013...

I OSK 951/08 - Wyrok NSA z 2008-10-30

Prawo dostępu do informacji publicznej oznacza dostęp do informacji już istniejącej, będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego i nie może być utożsamiane z prawem...
do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie wniosek o udostępnienie, w trybie art. 2 i 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

I OSK 2033/12 - Wyrok NSA z 2012-12-14

.' Pracowników Skarbowych w W. na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w zakresie wniosku z dnia 6...
z dnia 6 października 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż Sekcja Krajowa NSZZ 'S.' Pracowników...

VIII SAB/Wa 13/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

Międzyzakładowej NSZZ 'Solidarność' [...] na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Urzędu...
) z wnioskiem o przekazanie w trybie przepisów ustawy z 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zmianami - dalej u.d.i.p....

VIII SAB/Wa 55/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

' Pracowników [...] w [...] na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia...
Kontroli Skarbowej w [...] (dalej też jako 'Dyrektor UKS' lub 'organ') o udostępnienie informacji publicznej:, 1. Petycji (pisma) pracowników UKS [...] dotyczącej...

II SAB/Kr 191/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-25

[....] w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w zakresie wniosku z dnia 6 października 2011 r. I. zobowiązuje Dyrektora Urzędu [....] w K. do wydania aktu...
na bezczynność Dyrektora Kontroli Skarbowej w Krakowie w zakresie rozpatrzenia wniosku z dnia 6 października 2011r. znak: [...] o udostępnienie informacji publicznej, zarzucając...

II SAB/Go 53/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-20

na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej do załatwienia wniosku L.N....
z dnia [...] stycznia 2012 r., dotyczącego udzielenia skarżącemu informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi akt sprawy, II. stwierdza...

II SAB/Kr 122/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-25

Postępowanie zainicjowane wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej nie może wszczynać odrębnego postępowania, którego wynikiem będzie dopiero wytworzenie...
wnioskowanej informacji. Postępowanie dotyczące dostępu do informacji publicznej jest szczególnym postępowaniem administracyjnym, w zasadzie nie regulowanym K.p.a....

II SA/Op 593/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-19

Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu, decyzją...
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), odmówił udostępnienia informacji dotyczących wskazanych we wniosku - G. M. - zapytań., W uzasadnieniu organ podał, że w dniu 8...

I OSK 2115/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić Sekcji Krajowej NSZZ...
' Pracowników Skarbowych w Warszawie na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia informacji publicznej., W uzasadnieniu, Sąd I instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   28